FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY FANAVAOZANA NY SORA-PIANKOHONANA.

⚖️ FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY FANAVAOZANA NY SORA-PIANKOHONANA (RECONSTITUTION DES ACTES D’ETAT CIVIL).

📌 Hojerentsika indray ary ny mahakasika ny fanavaozana ny sora-piankohonana. Marihina fa tsy hoe ilay sora-piankohonana lany daty ka mila avaozina akory no resahina eto.

🔷 NY FANAVAOZANA SORA-PIANKOHONANA (RECONSTITUTION D’ACTE D’ETAT CIVIL):
➡️ NY ANTONY HANGATAHANA FANAVAOZANA NY SORA-PIANKOHONANA :
Raha toa ka rovitra, simba na may na tsy hita ny rejisitra misy ny sora-piankohonan’ny olona iray na ireo izay noho ny antony tsy fantatra dia tsy hita ao amin’ny rejisitra izany sora-piankohonana izany.

🔷 MIKASIKA NY FANGATAHANA FANAVAOZANA SORA-PIANKOHONANA :
👉 Ilay olona voakasika na izay olona manao ny fangatahana amin’ny anarany (nomeny fahefana na raha tsy ampy taona izy dia ny rainy na ny reniny na izay olona manana fahefana aminy)
👉 Atao mazava ao anaty taratasy fangatahana ny mombamomba ny mpangataka sy ny anton’ilay fanavaozana sora-piankohonana (ohatra : tsy hita ny rejisitra na rovitra na may sns…).

🔷 FITSARANA MAHEFA :
✅ Ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eo amin’ny toerana misy ilay Kaominina nitahiry ilay rejisitra.

🔷 SARAN’NY FAMPIDIRANA NY FANGATAHANA ENY AMIN’NY FITSARANA :
❌ Maimaimpoana fa tsy misy vola aloa ny fangatahana fanavaozana ny sora-piankohonana.
⭐ Ho faranantsika amin’ny heriny anio ny momba ny fanavaozana ny sora-piankohonana ka ho hitantsika amin’izany ny mikasika ireo paik’ady arahina eo anatrehan’ny fitsarana.