Posted in Actualités

Fahatsiarovana ny tolona 1947.

📌77 taona lasa izay no nisian’ ny tolona 1947. Tsy maty am-pon’ny Malagasy ny zava-nitranga ary mbola misy hatrany ny fahatsiarovana hatramin’izao.

➡️Nametraka fehezam-boninkazo tao amin’ny fasan’ny Mahery fo ny Fitondram-panjakana. Nanotrona teny an-toerana ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

Posted in Autres Evenements

Fanolorana mari-pahaizana ireo vehivavy voafonja ao antanimora.

📌Ny faha 28 martsa 2024, dia tonga teto amin’ny fonjan’Antanimora ny Talen’ny Agence Française de Développement, ny Tale jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja, izay nisolo-tena an-dRamatoa Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, ary ny mpandrindra ny Fandaharan’asa FANARENANA, sy ny Talé misahana ny mahaolona sy ny fiahiana ireo voafonja, ary nanolotra tamin’ny fomba ofisialy ireo mari-pahaizana ho an’ireo vehivavy voafonja miisa 202, izay nahavita antsakany sy andavany ny fiofanana zaitra, fandrahoana sakafo, taovolo, fanamboarana mofomamy, ….
➡️Iaraha-mahalala tokoa fa isan’ny tanjona napetraky ny Fitondram-panjakana amin’ny fanantanterahana ny andry voalohany mahakasika ny « maha-olona » na « capital humain », ny fanomezana fampiofanana ho an’ireo voafonja, ho fampianarana azy ireo, fa indrindra ho fanampiana amin’ny fitadiavana asa sy ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’izy ireo, antoka hiantohana ny hoavin’izy ireo. Tafiditra tanteraka ao anatin’izany ny fanomezana fiofanana ireto voafonja vehivavy eto Antanimora ireto. Tafiditra tsara ao anatin’ny politikan’ny Ministeran’ny Fitsarana ihany koa izao hetsika izao, satria anisan’ny tanjona napetraka, amin’ny alalan’ny Fandraharahana ny Fonja, ny fametrahana tetik’ady ahafana manomana sahady ny famerenana ireo voafonja eny anivon’ny fiaraha-monina.

✅Ka nanampy betsaka tamin’ny fanatanterahana izany ireo mpiara-miombon’antoka maro, izay miasa eo anivon’ny Fonjan’Antanimora.
⭕ Ny Ministeran’ny Fitsarana, amin’ny alalan’ny Fandaharan’asa FANARENANA dia nametraka tanjona kendrena toy izao manaraka izao :
– Fanatsarana ny toem-piainan’ireo voafonja ;
– Fanatsarana ny farim-piainana sy ny fanomanana ny fiverenan’ireo voafonja eny anivon’ny fiaramonina.
– Fanatevenana traikefa sy ny fitantanana momba ny fandraharahana ny fonja sy ny fitantanana eo anivon’ireo toeram-pamonjana ;
– Miahy sy mandrindra ary manara-maso ny fanatanterahana ireo lamin’asa napetraka.
⭕Arak’izany ny Programan’asa FANARENANA dia nametraka ny vina ho fanatsarana ny sehatr’asan’ireo mpandraharahan’ny fonja ary koa ny fiaimpiainan’ireo voafonja sy ny fanomanana ny fiverenan’izy ireo eny anivon’ny fiarahamonina.

Fanampim-panazavana :
www.douleur.org
www.afd.fr

Posted in Autres Evenements

Fonjaben’Antanimora.

Alakamisy 28 martsa 2024,
🎉 fotoana nanolorana tamn’ny fomba ofisialy ireo mari-pahaizana ho an’izay 🌼🌾Vehivavy nahavita fiofanana, tamin’ireo sampam-piofanana maromaro misy ao amin’ny Fonjaben’Antanimora.

📌 Nitarika ny fotoana, nisolo tena ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teny an-toerana, ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja.

Indro ary ny resaka nentin’ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja, Atoa RALISAONA Arsène, teny an-toerana nandritra izany fanolorana ofisialy izany.

Posted in Actualités

Dinik’asa niarahana tamin’ny masoivoho Frantsay.

📌Alakamisy 28 martsa 2024, tonga teto amin’ny biraon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teto Faravohitra ny masoivoho Frantsay, nanao dinik’asa, hijerena ireo raharaha samihafa hifanampian’ny Frantsa sy ny Minisiteran’ny Fitsarana.

photo_GSMJphoto_GSMJ2

Posted in Actualités

Lehiben’ny sampam-pitsarana ara-bola sy ny Fitsarana ny fitantanana ny volam-panjakana.

📌Alatsinainy faha – 25 Marsa 2024.
Eucalyptus Ampefy.
Notanterahana ny andro fikaonan-doha ho an’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana ara – bola manerana an’i Madagasikara sy ny Filohan’ny Fitsarana ny Fitantanana ny Volam-panjakana ary ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana ny Fitantanana ny Volam-panjakana, « Journée des Chef des Juridictions Financières ».

➡️Lohahevitra nanompanana ny fikaonan-doha ny hoe :  » pour un leadership et une gestion du changement au sein des juridictions financières ».

⭕Nanatrika izany ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, ary nanamafy fa tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatanterahana ny Andry Telon’ny Fampandrosoana ity fikaonan-doha ity, dia ny fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana ho amin’ ny Fanjakana tsara tantana sy tan-dalana.

➡️Ny Sampam-pitsarana tsirairay dia samy nampahafantra ny laharam-pahamehana sy ny fomba fanatanterahana azy, nisy ny fifanakalozana traikefa ary avy amin’izany no nanitsiana ny fomba fiasa. Ny asan’ny Mpitsara ara-bola dia mitsara ny fitantanana sy ny fampiasana ny Volam-panjakana eny anivon’ny Vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, manao fitsirihana mifototra amin’ny fanarahan-dalàna sy fitantanam-bola, misahana ny fanaraha-maso ny tetibola, ary manome tolo-kevitra. Ny Mpitsara ny Fitantanam-bolam-panjakana no mitsara ny fandaniambolam-panjakana izay voarakitra ao amin’ny tetibolam-panjakana, manolokevitra ny fahefana mahefa mikasika ny fanaovana lalàna sy didy aman-dalàna izay mamaritra ny fandaniam-bolam-panjakana.
Ity fikaonan-doha ity dia fanohizana ny fihaonamben’ny Mpitsara ara-bola izay natao tao Toamasina tamin’ny taona 2023. Marihana fa izay vao nisy Minisitry ny Fitsarana nanatrika ny fikaonan-dohan’ny Mpitsara ara-bola, raha ny nambaran’ny Filohan’ny Fitsarana ny Fitantanam-bolam-panjakana.