PUBLICATIONS RECENTES

Posted in Actualités

Akany Avoko Bevalala.

📌Ho fanohizana ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy dia tonga nitsidika sy nanolotra fanomezana ho an’ny ankizy ao amin’ny Akany Avoko Bevalala ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana anio 17 Jona 2024.

✅Ho fanohana an’ireo ankizy hiatrika ny fanandinam-panjakana ary koa ho fanampiana ny Akany no antony izao mba ho fanantanterahina hatrany ny Andry voalohan’ny Fitondram-panjakana izay mitandro ny maha-olona.
Marihana fa ny Akany Avoko Bevalala sy Aambohidratrimo dia eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Fitsarana ka efa maro ireo firaha-miasa natao.

Posted in Autres Evenements

Fanofanana ireo tompon’andraikitry ny famokarana.

📌 Arakan’ny toromarika nomen’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana,
ny amin’ny hanofanana ireo tompon’andraikitry ny tobim-pamokarana sy ireo voavonja hiasa,
dia natomboka ny 12 Jona lasa izany ka ny fonjaben’ny Tsiafahy no nisantarana azy.

⚙️ Fiofanana momba ny tekinikam-pambolena nohatsaraina ka ny fambolena mangahazo « basket composte » no nanombohana azy

🎯 Ny tanjona dia ho fanatsarana ny fenitra arakalitao ny sakafon’ireo voafonja; hampitomboina ny vokatra miakatra ary mba hanan’ireo voafonja traik’efa rehefa tonga ny fotoana hiverenan’izy ireo eny anivon’ny fiarahamonina.

⛏️ Ho fampiharana izany dia mangahazo 2.000 fototra no ho volena eny amin’ny tobim-pamokarana Tsiafahy izay eritreretina ahazoana vokatra 30 kg isakin’ny fototra na 60 T afaka 1taona sy 4 volana.

🎯 Izany dia atao mba hanenana ny vesatrin’ny fanjakana amin’ny famatsiana ny sakafon’reo voafonja.

Posted in Actualités

Fitsidihana voafonja tsy ampy taona.

📌Ho fanamarihana ny fankalazana ny Iray volan’ny ankizy izao dia tsy diso anjara ireo voafonja tsy ampy taona eto amin’ny Fonjan’i Marofoto Mahajanga ka tonga nitondra izay voatsirambin’ny tanana ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy mba ho fanatanterahina ny andry voalohan’ny Fanjakana izay fanandratana ny maha-olona.

➡️Noho izany dia notolorana kidoro, ondana, botofotsy, akanjo, savony ary boky ireo ankizy ireo.

⭕Manana zo ireo ankizy na voafonja aza hoy ny Ministra, mendrika hahazo fanabeazana sy fanarenana izy ireo mba rehefa hiverina eny anivon’ny fiaraha-monina dia afaka hanohy ny fiainana andavanandro indray sy hibanjina ny ho aviny. Nametraka toromarika ihany koa ny Ministra mba hanafainganana ny fitsarana ireo izay mbola tsy voatsara.

Posted in Actualités

Fivorian’ny lehiben’ny Fitsarana.

📌Zoma 14 jona 2024, nofaranana ny fivoriana hateloana an’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifanaovan’ny olon-tsotra eto Mahajanga sy Antsiranana.

✅Nanamarika ny fivoriana ny fandraisana anjara mavitrika an’ireo mpandray anjara ary hita ny fahavononan’ny tsirairay hanatsara sy hampitovy ny fomba fiasa isaky ny rantsam-pitsarana araky ny fifanakalozana natao.

➡️Nanamafy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana fa araky ny Andry fahatelon’ny Fanjakana dia mila hatsaraina ny fitantanana eo anivon’ny fitsarana mba hitondra vokatra azo tsapain-tanana manoloana ireo vahoaka manan-draharaha ary hitondra fanovana eo amin’ny asa.

⭕Hentitra ny Minisitra tamin’ny fampatsiahivana ireo Lehiben’ny Sampam-pitsarana ireo ny amin’ny adidy sy andraikitra tokony efain’izy ireo amin’izany.
Tsiahivina fa ny lohahevitra tamin’ity fivoriana ity dia ny « Fahaizana mitarika sy fahaiza-mitantana manoloana ny fiovana eo anivon’ireo ratsam-pitsarana ».

🎥 Notanterahina ny 12-13-14 jona 2024, teto Mahajanga.

Posted in Actualités

Fanapariahana Lalàna.

📌Alakamisy, faha 13 jona 2024, tao amin’ny FJKM Ziona vaovao teto Mahajanga.
◽Niara-niombom-bavaka tamin’ny Kristianina tao amin’ny fiangonana
FJKM Ziona Vaovao eto Mahajanga, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana sy ny mpiara-miasa aminy.

⭕Taorian’izany dia nisy fanapariahana lalàna, entina hanampiana ny Kristianina sy ahafahan’izy ireo handray andraikitra manoloana ny tranga mety hiseho manoloana ireo lalàna manan-kery.

⭕Nanokatra ny famelabelarana, noho izany, Ramatoa Ministra RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, ka nolazainy fa zava-dehibe ny fanentanana toy izao, indrindra amin’izao « iray volan’ny ankizy » izao. Ka lalàna roa no nentina nampahafantarina.

➡️Teo ny lalàna mifehy ny Fianakaviana ka notsongaina manokana ny mahakasika ny tolotra na « donation » sy mahakasika ny fandovàna na « successions ».

➡️Manaraka izany ny lalàna vaovao laharana faha 2024-001 tamin’ny 26 Febroary 2024 manova sy manitsy ny andininy ao amin’ny Fehezan-dalàna famaizana momba ny fanolanana. Ity lalàna ity dia natao indrindra mba hiarovana ny ankizy, izay lalàna nametraka ny sazy alàlana famosirana, na ny « castration chirurgicale ».

✅Tamin’ny famaranana dia nozaraina takilakely mirakitra izany lalàna mahakasika ny tolotra sy ny fandovana ireo Kristiana tonga tao.