Mar 23

Fepetra ho raisina eny amin’ny sampan-draharaha rehetra eny anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana manerana ny Nosy

Mar 23

Report du concours d’entrée à l’ENAP, session du 03 au 05 Avril 2020

Fév 17

Appel à candidature pour les postes de Greffiers en Chef

Jan 30

Fifamindram-pahefana teo amin’ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana

Tontosa ny marainan’ny 30 janoary 2020 ny lanonana namindran’Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques ny fahefana, tamin’ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana vaovao ; izay voatendry ho Minisitry ny Fitsarana.

Tato amin’ny tranombokin’ny minisitera tety faravohitra no nanatanterahina izany, ary ny Minisitra hodimbiasana no nandray fitenenana voalohany. Nanao jery todika fohy ny asa vita nandritra izay herintaona nitantanany ny departemanta izay ny tenany, ary notsindriany manokana ny tanjona nimasoany : dia ny fampanajana ny fahaleovantenan’ny Fitsarana. Navoitrany manokana ny fahavitana nanangana sy nanatsara fotodrafitr’asa, araka ny fahafahana nananan’ny fanjakana, sy ny fotoana nananana nanatanterahina izany.

Raha namarana ny fandraisana fitenenana kosa Andriamatoa ANDRIAMAHEFARIVO Johnny Richard, izay hitàna ny andraikitry ny Minisitry ny Fitsarana, dia niantso ny mpiara-miasa rehetra hanova fomba fiasa ; ka handà kolikoly sy hanakaiky kokoa ny vahoaka, satria io no antoka hiverenan’ny fahatokisany indray amin’ny rafi-pitsarana misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana. “Aoka !”, izany no teny naverimberin’Andriamatoa Mpitahiry ny Kasem-panjakana :”aoka izay ny kolikoly”, “aoka izay ny havonavona”, aoka izay ny tsy fanajana ny asa”… ireo no ambetin-teniny nentina hanentanana ny rehetra, iray fo sy hifanome tanana, hamerina ny hasin’ny Fitsarana, izay isan’ny antoky ny fiandrianam-pirenena.

Jan 17

Fanokafana ny taom-piasana 2020

Lanonam-pitsarana manetriketrika notarihin’ny Lehiben’ny Fitsarana Tampony mirahalahy, ary natrehan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana sady Filoha lefitry ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara ; no nentina nanokatra ny taom-pitsarana 2020, ny Zoma 17 janoary.

Raha nandray ny fitenenana ny Tonian’ny Fampanoavana Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony, dia nanao tatitra fohy ireo asa vita nandritra ny taona 2019. Niantso ny mpitsara rehetra manerana ny Nosy izy mba hanao ezaka ary hifanome tanana amin’ny famerenana sy fanamafisana ny fahatokisan’ny vahoaka malagasy ny rafi-pitsarana eto Madagasikara.

Nandritra ny lahateny nataony kosa, dia naneho ny fankasitrahany ny Filoha Voalohany ao amin’ny Fitsarana Tampony, ny tamin’ny nandanian’ny parlemanta ilay lalàna hahafahana manitatra ny fotoana ahazoan’ny mpitsara manao ny asany ; ka nampisinda ny tebiteby mahakasika ny mety tsy ho fahampiana mpitsara ao amin’ny Fitsarana Tampony. Nambarany mantsy fa fe-potoana ahafahana manofana ireo tanora sy zandry afaka hiantsoroka ny asa anivon’ny Fitsarana Tampony izany fanitarana ny fotoam-piasana izany.

Rehefa tontosa ny fotoam-pitsarana manetriketrika nanokafana ny taom-piasana 2020 dia niampita teo amin’ny Lapan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany teto Anosy ny rehetra. Notokanana tamin’io andro io ihany koa mantsy ireo fotodrafitr’asa hampiasain’ny Minisiteran’ny Fitsarana, hiadiana amin’ny kolikoly sy hanenjehana ireo izay mikasa hanao izany : « caméras de surveillance, badges électroniques, tripod access system ». Nampanantena moa Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques, Mpitahiry ny fitombokasem-panjakana, fa fanombohana fotsiny ny teto Antananarivo fa efa anaty fandaharanasan’ny Minisitera ny fanapariahana tsikelikely izany manerana ny Nosy.

Articles plus anciens «