Juil 06

Fepetra ho raisina eny amin’ny sampan-draharaha rehetra manerana ny Nosy izay miankina amin’ny Ministeran’ny Fitsarana


TELECHARGER LE FICHIER

Juil 03

Fisokafan’ny Lapan’ny Fitsarana Anosy: Naato noho ny fiabon’ny isan’ny voan’ny Covid-19

Ny aina no ambony ary ny fahasalamana no voalohan-karena. Noho ny fiakaran’ny isan’ny voan’ny valanaretina Covid-19 eto Antananarivo tao anatin’izay 48 ora izay, dia tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra ny eo anivon’ny Lapan’ny fitsarana Anosy. Hahemotra amin’ny fotoana tsy voafetra indray ny fiverenana amin’ny laoniny amin’ny fotoam-pitsarana izay nokasaina hosokafana ny alatsinainy 06 Jolay izao. Izany dia ho fiarovana ny ain’ireo izay manan-draharaha rehetra sy ireo mpiasa eo anivon’ny Lapan’ny fitsarana Anosy.

Nivoitra ireo androany tamin’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety tetsy amin’ny tranom-bokin’ny TPI Anosy nataon’ny lehiben’ny mpiraki-draharaha eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany (Greffier en chef du Tribunal de première instance – GEC TPI) Me Herinatrehana Inham Ella, sy ny lehiben’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny Fitsarana ambony (Greffier en chef cour d’appel – GEC CA), Me Raoliasindrahona Aimée.

Misy ihany ny sampana mivoha sy ireo raharaha mandeha

“Mipetraka kosa ny lamina izay efa nisy hatramin’izay. Mitohy ny fanomezana ordonnance sur requête na didim-pitsarana ara-pangatahana ho an’ireo olona izay tsy afaka maka vola fisotroan-dronono. Misokatra ihany koa ny section casier judiciaire na ny sampana miahy ny taratasy misy ny fitanisan-tsazy. Mivoha foana ny eo anivon’ny registre de commerce et de société na rejistram-barotra sy ny orinasa. Torak’izay koa ny sampana misahana ny fangatahana cession sur salaire na fanapahana karama noho ny findramam-bola natao” hoy ny fanazavana nomen’ny Me Herinatrehana Inham Ella.

Tsiahivina moa fa mitohy ihany foana koa ireo ady maika sy ny fangatahana fahafahana vonjimaika na « liberté provisoire ».

Ho an’ny eo anivon’ny Fitsarana ambony koa dia mitohy foana ny lamina efa nisy hatramin’ny fiatombohan’ny fihibohana sy ny hamehana ara-pahasalamana.

“ Ny section casier judiciaire na ny sampana mizara ny taratasy misy ny fitanisan-tsazy dia mivoha foana. Misokatra ihany koa ny ratsam-piampangana ambony na chambre d’accusation. Torak’izay koa ny fangatahana LP na fahafahana vonjimaika, ary ny ady maika eo anivon’ny filoha voalohan’ny Fitsarana ambony na référé PPCA” araka ny nambaran’ny Me Raoliasindrahona Aimée.

Marihina fa miankina amin’ny fivoarana misy eo amin’ny fipariahan’ity valanaretina ity sy miankina amin’ny fanapahan-kevitra raisin’ireo lehibe isan’ambaratonga moa ny ho fiverenana amin’ny laoniny tanteraka eo amin’ny fotoam-pitsarana sy ny raharaham-pitsarana etsy amin’ny Lapan’ny fitsarana Anosy.

Juil 01

Fampitam-baovao

Raharaham-pitsarana:
Hanomboka ny alatsinainy izao ny lamina vaovao etsy amin’ny Tribonaly Anosy

Tao aorian’izay 3 volana fihibohana noho ny valan’aretina Covid-19 izay, dia mihatra manomboka ny alatsinainy 6 Jolay 2020 ho avy izao ny lamina hamerenana amin’ny laoniny ny fotoam-pitsarana etsy amin’ny Lapam-pitsarana Anosy. Izany dia ho fitsinjovana indrindra ny vahoaka manan-draharaha sy antotan-taratasy voatery nahemotra noho ny hamehana ara-pahasalamana. Tsy maintsy hajain’ny daholobe kosa ny lamina apetraka ho fisorohana ny fipariahan’ny « Coronavirus ».

Nivoitra ireo androany nandritra ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety natao tao amin’ny tranom-bokin’ny TPI-Tribonaly Anosy, niarahana tamin’ny Lehiben’ny mpiraki-draharaha eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany (Greffier en chef du Tribunal de première instance) Rtoa Herinatrehana Inham Ella, sy ny Lehiben’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny Fitsarana ambony (Greffier en chef cour d’appel), Rtoa Raoliasindrahona Aimée.

« Na ny fotoam-pitsarana amin’ny ady madio, na ny fotoam-pitsarana ara-barotra, na ny fotoam-pitsarana momba ny asa, dia hisokatra avokoa manomboka ny alatsinainy izao » araka ny nambaran’i Rtoa Herinatrehana Inham Ella.

3 andro mialoha

Ho hita 3 andro mialoha anaty peta-drindrina eo an-tokontanin’ny Lapam-pitsarana Anosy ny fampahafantarana ny fotoam-pitsarana ho an’izay manan-draharaha rehetra. Izany hoe ireo raharaha rehetra mandeha anaty fotoam-pitsarana anankiray. “Hisy afisy mirakitra ireo laharan’ny antotan-taratasy tsirairay mandeha sy ireo anaran’ny olona rehetra tafiditra ao anatiny ho avoaka 3 andro mialoha. Olona 50 ihany no afaka manatrika ny fotoam-pitsarana ny raharaha iray eto anivon’ny TPI, araka ny hamehana ara-pahasalamana navoakan’ny Fitondram-panjakana” hoy ihany ny Lehiben’ny mpiraki-draharaha eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany.

Araka ny fantatra, dia misy ny fiaraha-mientan’ny ny ministeran’ny Fitsarana sy ny Holafitry ny mpisolovava amin’izao lamina vaovao izao.

Fanaraha-maso hentitra sy fisorohana ny loza

Tsy hisy fanavahana. Izay no azo amehezana ny lamina manomboka io alatsinainy io. Iaraha-mahalala ny ady atao amin’ny fipariahan’ny valan’aretina Covid-19. Noho izany, dia tsy maintsy maka sy mitondra “badge” avokoa ny tsirairay izay hiditra ao amin’ny Lapam-pitsarana Anosy.

Ho an”izay hamonjy fotoam-pitsarana, dia tsy maintsy miambozona ny “badge spécial audience”. Izay tsy manana “badge” dia ho avoaka ny faritra avy hatrany.

Ny sampana FIGN eo anivon’ny zandarimariam-pirenena no hisahana ny filaminana sy fisavana ny ety ivelany, ary ny avy ao amin’ny fandraharana ny fonja (administration pénitentiaire) kosa no tompon’andraikitra ao anatiny. En savoir plus »

Juin 30

Fanalefahan-tsazy faobe avy amin’ny Filoham-pirenena : mampihena ny isan’ny voafonja

Toy ny isan-taona amin’ny fankalazana ny fetim-pirenena, dia nanome fanalefahan-tsazy faobe ho an’ireo voafonja voasokajy manokana ho afaka misitraka izany ny Filoham-pirenena Malagasy Andry Rajoelina. Izany dia miainga avy amin’ny tatitra nataon’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Johnny Andriamahefarivo. Mampihena ny isan’ny voafonja manerana an’i Madagasikara izao, indrindra amin’ny ady atao amin’ny fipariahan’ny tsimokaretina Covid-19.

Araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-624, mihatra amin’ireo olona nahazo fanamelohana raikitra tamin’ny datin’ny 24 jona 2020 sy ireo izay nanao fampiakarana fitsarana na fangatahana fandravana ka nisintona izany tao anatin’ny fe-potoana roa (02) volana manomboka amin’io vaninandro voalaza io ihany.

Fanalefahan-tsazy omena ireo olona voaheloka amin’ny sazy tsy ahazoana fahalalahana izay efa mihatra nanomboka ny daty ampahafantarana ny besinimaro amin’ny alalan’ny fampielezam-peo na fahitalavitra sy ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika. Voasokajy ho ao anatin’izay :

Ny famelan-tsazy tanteraka ho an’irro olona voasazy noho ny heloka tsotra, ka efa telo (03) volana sisa no efainy.
Ny famelan-tsazy tanteraka ho an’ireo olona efa nahazo taona voasazy, ka efa feno dimy amby dimampolo (55) taona farafahakeliny ho an’ny vehivavy, ary enimpolo (60) taona farafahakeliny ho an’ny lehilahy, amin’ny datin’adro ivoahan’ity didim-panjakana ity ka efa nahefa folo (10) taona farafahakeliny tany am-ponja.
Ny famelan-tsazy tanteraka ho an’ny zaza tsy ampy taona nahavita ny antsasaky ny saziny.

Tsy voakasiky ny fampiharana ity didim-panjakana ity kosa ireo olona voaheloka amina sazy tsy ahazoana fahalalahana noho ireto heloka manaraka ireto :

Ny fanodikodinam-bolam-panjakana, ny fandraisana tsolotra na kolikoly, ireo heloka momba ny famotsiambola, ny heloka rehetra mikasina ny andramena sy ny hazo mainty, ny sazy momba ny fihazàna, ny jono ary ny fiarovana ireo biby dià, ny varotra zavamaniry sy bibi dià eo amin’ny serhatra iraisam-pirenena, ny heloka momba ny harena ankibon’ny tany, ireo heloka rehetra mikasika ny fihetsika mamoa fady, no vono olona sy ny vono olona efa nomanina, ny fisamborana olona tsy ara-dalàna sy ny fitazomana olona an-keriny, ny lositra na ireo voafonja an’ady ary ny famerenan-keloka.

Voalaza fa manodidina ny 3.000 ireo voafonja nahazo ity famelan-tsazy ity manerana an’i Madagasikara.

Juin 29

Faha-60 taonan’ny fahaleovantena : nandray anjara mavitrika tamin’ny matso ny fandraharana ny fonja

Toy ny isan-taona, dia tsy diso anjara tamin’ny matso natao tetsy amin’ny araben’ny Fahaleovantena ho fankalazana ny fetim-pirenena ny avy ao amin’ny fandraharana ny fonja (administration pénitentiaire). Nitarika izany na « commandant de formation », ny « inspecteur d’administration pénitentiaire (IAP) 1ère classe 5ème échelon » Andriamamonjiarijaona Laza Nestor Samuelson. Narahin’ny mpitondra ny fanevan’ny fandraharana ny fonja misy ny tarigetra « Adidy sy Fanaovantsoa ».

Nanaraka azy ny avy ao amin’ny sakelika voalohany (1ère section) ao amin’ny fandraharana ny fonja izay notarihin’ny IAP 2ème classe 5ème échelon, Rasoamanamarivelo Ranto Diary. Nanjohy azy ireo ny avy ao amin’ny sakelika faharoa (2ème section) ary ny GVIR na ny hery vonjy taitra ao amin’ny fandraharana ny fonja notarihin’ny « Educateur spécialisé d’administration pénitentiaire 2ème classe 5ème échelon » Ramaromandranto Mamy.

Andraikitry ny GVIR moa ny manampy amin’ny fiambenana ny fonja raha misy fihetsiketsehana ahiana hanohintohina ny filaminan’ny fonja, ny mitondra (transfert) ireo voafonja tena atahorana, ohatra mankeny amin’ny tribonaly na afindra toeram-pamonjana, ary ny mikaroka sy misambotra ireo voafonja izay nandositra.

Articles plus anciens «