Fév 13

Concours d’aptitude à la profession d’Huissier de Justice et Commissaire-Priseur

Liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis au concours d’aptitude à la profession d’Huissier de Justice et de Commissaire-priseur, session des 28, 29 et 30 novembre 2018

Jan 25

Fifamindram-pahefana teto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana

Tontosa androany 25 janoary tolakandro ny fifamindram-pahefana teo amin-dRamatoa HARIMISA Noro Vololona sy Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques. Nandray ny toerana maha-Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana azy avy hatrany ity farany taorian’izany lanonana izany.

Jan 03

Hafatra sy firarian-tsoa avy amin-dRamatoa HARIMISA Noro Vololona, Mpitahiry ny Fitombokasem-Panjakana, Minisitry ny Fitsarana

Isaorantsika ny Avo Indrindra namindra fo, sy niahy ary nitahy antsika nandritra iny taona 2018 iny ka namela antsika hahatratra ny taona 2019.
Koa mirary taombaovao sambatra ho anareo rehetra eo ambany fitahiana sy fitantanana ary fahasoavan’Andriamanitra.
Manararaotra izao fotoana izao koa ny tenako, manao antso avo aminareo mba tsy ho voasarika amin’ny fifanompana sy fifampihantsiana ary ny fifandrangitana amin’ireny tambazotram-pifandraisana na karazana haino aman-jery ireny manoloana izao raharaham-pirenena izao. Mangataka antsika mba ho tony, ho modely amin’ny fihetsika sy teny havoaka, ka hitandro hatrany ny toetra takian’ny maha-mpitsara, mpiraki-draharaha sy mpandraharahan’ny fonja mendrika antsika, na inona na inona firehana politika misy antsika.
Teny ao amin’ny Soratra Masina,Ohabolana 3, 5-6 no hamaranako ny teniko hampaherezana anareo rehetra hamakivaky ity taona 2019 ity :
« Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao rehetra, fa aza miankina @ fahalalanao; maneke Azy amin’ny alehanao rehetra, fa Izy handamina ny lalanao ».

Déc 18

Hafatra avy amin’i Ramatoa Mpitahiry ny Fitombokasem-Panjakana, Minisitry ny Fitsarana

Ramatoa HARIMISA Noro Vololona, Mpitahiry ny Fitombokasem-Panjakana, Minisitry ny Fitsarana,
Dia misaotra sy mankahery, ary mirary soa ireo mpitsara hiandraikitra ny « Sections de Recensements de Matériels de Vote » (SRMV) manerana ny Nosy, mandritra ny fanatanterahana ny fiodinana faharoa amin’ny fifidianana izay ho Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara. Manao antso avo amin’ny mpisehatra tsy ankanavaka amin’izany fifidianana izany (ny kandida roa tonta, ny mpanara-dia sy mpanohana azy ireo, sns) mba hamela ireo mpitsara hiasa an-kahalalahana sy am-pitoniana tanteraka, ho fitandroana ny fahaleovantenan’ny Fitsarana sy ho fanajana ny safidin’ny vahoaka malagasy marina.

Déc 14

Fametrahana ny Filoha, ny Tonian’ny Fampanoavana ara-bola ary ireo Mpitsara mpanolo-tsaina teo anivon’ny Fitsarana Ara-Bola Antananarivo

Tontosa androany 14 desambra 2018 ny fotoam-pitsarana manetriketrika teo anivon’ny Fitsarana Ara-Bola Antananarivo, ka nametrahana tamin’ny toerany an’Andriamatoa isany :
– RATSIMANDRAVA Solonirina, Filoha
– RANDRIANARIVELO Mamy Fetra, Tonian’ny Fampanoavana ara-bola
– RAHARISON Ando Harilalaina, Mpitsara mpanolo-tsaina
– RAMBOARISOA Mikaela Albert, Mpitsara mpanolo-tsaina
Tonga nanatrika izany fotoana izany, nisolo tena an-dRamatoa Minisitra, ny Sekretera Jeneraly eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Nanotrona ny fotoana ihany koa ny tompon’andraikitra avy eto amin’ny Ministera sy ny avy ao amin’ny Fitsarana an-tampony ; ny mpikambana ao amin’ny CSM, ary ny fianakavian’ireto mpitsara vao nandray ny toerany.

Articles plus anciens «