Posted in Annonces et Informations

PAIK’ADY ARAHINA ENY AMIN’NY FITSARANA MOMBA NY ADY HELOKA

Afaka manao fitoriana ny olona iharan’ny herisetra na ny solontenany araka ny lalàna:
Any amin’ny Zandary na ny Polisy, na eny amin’ny Fitsarana ady heloka misy ilay toerana nisehoan’ny herisetra na misy ny toeram-ponenan’ilay toriana,
Azon’ny Mpitsara atao ny mandidy mba tsy ho azon’ny rehetra atrehana ilay fotoam-pitsarana arakaraky ny toe-java-misy,
Amin’izay fotoana izay kosa dia tononina sy avoaka ampahibemaso ny didy.
Ampahafantarina isika rehetra fa efa misy ny « Centre d’écoute et de conseil juridique » (CECJ) eny Mahamasina, afaka mandray an-tanana ireo olona iharan’ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy na mahavavy.

Posted in Annonces et Informations

PAIK’ADY MANOKANA MIKASIKA NY TRANGANA HERISETRA MIFOTOTRA AMIN’NY MAHALAHY NA MAHAVAVY: (FITSARANA MIKASIKA NY ADY MADIO)

Azon’ny niharam-boina na ny solontenany araka ny lalàna ny mangataka amin’ny « Mpitsara momba ny ady maika » ny hamoahana didy hamaritra ireo fepetra fiarovana azy .
Ireto avy izany fepetra vonjimaika izany:
Fanomezana alalana ny niharam-boina hiala vonjimaika ny tokantranony (raha toa herisetra nitranga tao an-tokantrano),
Fandraràna ilay olona voarohirohy tsy hanatona ilay niharam-boina.
Hifarana rahampitso ny fanentanana mikasika ny ady atao amin’ny herisetra, ka momba ny paik’ady eny amin’ny Fitsarana mikasika ny ady heloka indray no ho resahantsika.

Posted in Annonces et Informations

MOMBA NY FAMPAHAFANTARANA TRANGA MIKASIKA NY HERISETRA (Signalement):

Ny olona rehetra izay mahalala na mahita ny fisiana tranga herisetra dia tokony manao fampahafantarana am-bava na an-tsoratra any amin’ny manam-pahefana ara-panjakana na ara-pitsarana mahefa.
Tadidio fa mahavoasazy iray volana hatramin’ny 3 taona an-tranomaizina sy lamandy 72.000 ariary hatramin’ny 4.500.000 ariary, na ny iray amin’ireo sazy ireo (araka ny andininy faha 62 andalana voalohany ao amin’ny Fehezan-dalàna famaizana) ny tsy fanaovana izany fampahafantarana izany,
Afaka mitazona ny tsiambaratelo momba azy ny mpanao fanambarana,
Ny manam-pahefana nahavoaray ny fampahafantarana dia tsy maintsy mandrakitra izany an-tsoratra ary manisy tohiny azy. Izy no tsy maintsy mandefa any amin’ny mpikaroka ny fandikan-dalàna sy/na eny amin’ny Fitsarana mahefa ao anatin’ny fotoana haingana indrindra.

Posted in Annonces et Informations

ADY ATAO AMIN’NY HERISETRA MIFOTOTRA AMIN’NY MAHALAHY NA MAHAVAVY ( ireo heloka 2 farany mikasika ny herisetra voalazan’ny lalàna vaovao):

9- Faniratsirana mifototra amin’ny mahalahy na mahavavy (outrage sexiste): izany hoe izay rehetra teny avoaka na fihetsika atao maka endrika fanavakavahana mifototra amin’ny mahalahy na mahavavy atao amina olona iray ka mitera-pahavoazana amin’ny maha izy azy noho izany fihetsika izany mampihetry na manambany, na miteraka ho an’ny tenany toe-javatra mampatahotra, feno fankahalana na manafintohina.
Sazy: lamandy iray hetsy ariary ka hatramin’ny dimy hetsy ariary (100.000 ariary ka hatramin’ny 500.000 ariary).
10- Fanakanana na famerana ny fahafahan’ ny vadiny na ny olona miombom-piainana aminy, tsy hisitraka ireo zony mifandraika amin’ny fihariana ara-bola (Privation ou restriction d’accès aux ressources financières du ménage).Ohatra amin’izany ny tsy famelana azy ireo hiasa.
Sazy: lamandy iray hetsy ariary ka hatramin’ny dimy hetsy ariary (100.000 ariary ka hatramin’ny 500.000 ariary).
Marihina fa ireo rehetra nampahafantarina antsika ireo dia karazana herisetra voalazan’ity lalàna vaovao ity fa mety misy ihany koa ny herisetra voalazan’ny Fehezan-dalàna famaizana.
Ho hitantsika rahampitso indray ny mikasika ny fampahafantarana tranga mikasika ny herisetra

Posted in Annonces et Informations

ADY ATAO AMIN’NY HERISETRA MIFOTOTRA AMIN’NY MAHALAHY NA MAHAVAVY ( tohin’ny heloka mikasika ny herisetra):

7- Fanaovana fihetsika sy/na mamoaka teny ka mitarika fahavoazana eo amin’ny fahasalamana ara-moraly, ara-tsaina na ara-batana ho an’ny olona niharan’ny herisetra : (violences psychologiques et violences physiques)
Sazy: 1 taona ka hatramin’ny 3 taona an-tranomaizina sy/na lamandy roa hetsy ariary ka hatramin’ny roa tapitrisa ariary (200.000 ka hatramin’ny 2.000.000 ariary)
8- Fanaovana fihetsika hanakanana olona iray tsy hisitraka ny fahalalahana fototra sy/na manakana azy tsy hifandray amin’ny tontolo manodidina, ka izany dia tsy ao anatin’izay voafaritry ny lalàna na fanatanterahana didim-pitsarana (privation de libertés fondamentales ou isolement du monde extérieur)
Sazy: enim-bolana ka hatramin’ny dimy taona an-tranomaizina sy lamandy iray hetsy ariary ka hatramin’ny iray tapitrisa ariary ( 100.000 ariary ka hatramin’ny 1.000.000 ariary)
Manasa antsika hatrany hanaraka ny pejy fa mbola misy ireo karazana herisetra voafaritry ny lalàna ho ampahafantarina antsika rahampitso.