Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA

⚖️ FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA :
📌 Lohahevitra vaovao indray no entina ampahafantarina antsika mpanaraka ny pejy amin’ity volana jona ity. Satria moa ity volana ity dia natokana hankalazana ny volan’ny ankizy dia andeha ny mahakasika ny FIAHIANA NY ZAZA na « TUTELLE » no ampahafantarina antsika bebe kokoa.
Ny lalàna laharana faha 2007-023 tamin’ny 20 aogositra 2007 mikasika ny zo sy ny fiarovana ny zaza no mifehy ny fiahiana ny zaza na « tutelle » eto Madagasikara.
🔷 RAHOVIANA ARY NO MISOKATRA NY FIAHIANA NY ZAZA na TUTELLE ?
👉 Rehefa maty avokoa ny ray sy ny renin’ilay zaza na zatovo (marihina fa latsaky ny 21 taona ilay zaza na zatovo resahina eto),
👉 Rehefa very tanteraka na vonjimaika ihany na koa noesorina tamin’ny ray sy ny reny ny fanatanterahany ny fahefan’ny ray aman-dreny na « autorité parentale »,
👉 Ho an’ireo zaza tsy misy mpiahy izay tsy manana na ray na reny nanangana an-tsitrapo na koa tsy manana mpiahy voamarina tamin’ny alalan’ny didim-pitsarana navoakan’ny Mpitsara ny ankizy na « Juge des enfants ».
🔷 INONA NO TANJON’NY FIAHIANA ?
Hiarovana ny zaza sy ho fitantanana ny fananany mandrapahafeno taona azy.
🔷 IZA AVY NO AZO ATAO MPIAHY na « TUTEUR » ?
Ny fianakaviana nipoiran’ilay zaza araka ny laharana akaiky azy indrindra.
🔷FA TSY AZO ATAO MPIAHY KOSA :
👉 Ny ankizy,
👉 Ny olona manana fahasembanana ara-tsaina,
👉 Ny olona voaheloka tamin’ny sazy mihatra amin’ny vatana sy mahafa-baraka na
👉 Ireo olona fanta-bahoaka noho ny faharatsiam-pitondrantenany.
Ny Sampandraharahan’ny Fanapariahana Lalàna eo anivon’ny Foibem-pitondrana momba ny Fandinihina sy Fanavaozana Lalàna.
Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY « ABSENCE ET DISPARITION » NA NY OLONA TSY HITA EO AMIN’NY TOERAM-PONENANY INTSONY NO SADY TSY ANDRENESAM-BAOVAO SY NY OLONA TSY HITA POPOKA.

⚖️ Taorian’ny fampahafantarana ireo tsara ho fantatra mikasika ny lalàna vaovao laharana 2018-027 tamin’ny 08 Febroary 2019, mifehy ny fiankohonana iny dia ho entina amintsika indray mandritry ny herinandro maromaro ny mikasika ny atao hoe « Absence et Disparition » na ny olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao sy ny olona tsy hita popoka.

Seho mateti-pitranga eto amintsika izy ity kanefa dia mbola vitsy amintsika ny mahalala izay fepetra tokony ho raisina rehefa tojo azy. Izay no antony ampahafantarana antsika ny mikasika ity tranga ity.

✅ Ny lalàna mifehy izany dia ny andininy 14 ka hatramin’ny 41 ao amin’ny didy hitsivolana ny laharana faha 62-003 tamin’ny 24 jolay 1962 momba ny anarana, ny toeram-ponenana sy ny tsy fahitana olona eo amin’ny toeram-ponenany no sady tsy andrenesam-baovao. Ny tanjon’ny lalàna dia ny fiarovana ny fananan’ireo sokajin’olona voalaza teo ireo.

⭐ Samihafa ny atao hoe olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao na « absent » sy ny hoe olona tsy hita popoka na « porté disparu ». Ka hojerentsika ny mikasika ireo.

Lire la Suite « FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY « ABSENCE ET DISPARITION » NA NY OLONA TSY HITA EO AMIN’NY TOERAM-PONENANY INTSONY NO SADY TSY ANDRENESAM-BAOVAO SY NY OLONA TSY HITA POPOKA. »

Posted in Annonces et Informations

Avis de Concours ENMG 2022

👉Cliquer ici pour accéder à la page « avis de concours 2022 ».👈

Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY FANITSIANA NY SORA-PIANKOHONANA (tohiny)

⚖️ FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY FANAVAOZANA NY SORA-PIANKOHONANA (RECONSTITUTION DES ACTES D’ETAT CIVIL)(tohiny)

📌Ho faranana amin’ity androany ity ny mahakasika ny fanavaozana ny sora-piankohonana.

➡️ IREO ANTONTAN-TARATASY ILAINA :
👉Taratasy fangatahana alefa amin’ny Filohan’ny Fitsarana,
👉Taratasy fanamarinana ara-panjakana omen’ny Kaominina manamarina ny maha-rovitra na may na very ny rejisitra (certificat de recherches infructueuses),
👉Sora-piankohonana ho avaozina (izay eo am-pelatanan’ny mpangataka na dia efa lany daty aza),
👉Ny dika mitovin’ny karapanondron’ny mpangataka,
👉Ny dika mitovin’ny karapanondron’ny vavolombelona 2,
👉Fanamarinam-ponenan’ny mpangataka (certificat de résidence).

➡️ NY PAIK’ADY ARAHINA SY NY FOTOAM-PITSARANA
👉Ampidirina eny amin’ny lehiben’ny mpiraki-draharaham-pitsarana ireo antontan-taratasin’ady rehetra voalaza teo ambony ireo,
👉Ny mpangataka na izay misolo tena azy (raha toa ka tsy ampy taona izy) dia tsy maintsy miseho eo anoloan’ny fitsarana miaraka amin’ny vavolombelona roa feno 21 taona,
👉Afaka mandray izay fepetra rehetra hitany fa ilaina amin’ny famotorana izay ataony ny fitsarana toy ny fanaovana fanadihadiana, fametrahana peta-drindrina…
👉Ny porofo rehetra tonga eo am-pelatanany no hitsaran’ny Fitsarana,
👉Izay olona rehetra manamarina ny fisian’ny tombontsoany avy amin’ilay fangatahana fanavaozana ihany koa dia afaka mangataka hitsofoka amin’ilay raharaha ary mitondra izay rehetra porofo eo am-pelatanany.

➡️ AORIAN’NY FOTOAM-PITSARANA
👉Entina any amin’ny Kaominina izay nitahiry ilay rejisitra ilay didim-pitsarana raikitra (grosse),
👉Soratana ao amin’ny rejisitra voatondro ny ventin’ilay didy,
👉Afaka mamoaka ilay sora-piankohonana vita fanavaozana amin’izay avy eo ilay Kaominina.

⭐ Hanomboka lohahevitra vaovao indray isika amin’ny heriny anio dia ny mikasika ny atao hoe olona tsy hita intsony eo amin’ny toeram-ponenany na «absent» sy ny olona tsy hita popoka na «porté disparu» satria dia voafaritry ny lalàna avokoa izany tranga izany.

Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY FANAVAOZANA NY SORA-PIANKOHONANA.

⚖️ FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY FANAVAOZANA NY SORA-PIANKOHONANA (RECONSTITUTION DES ACTES D’ETAT CIVIL).

📌 Hojerentsika indray ary ny mahakasika ny fanavaozana ny sora-piankohonana. Marihina fa tsy hoe ilay sora-piankohonana lany daty ka mila avaozina akory no resahina eto.

🔷 NY FANAVAOZANA SORA-PIANKOHONANA (RECONSTITUTION D’ACTE D’ETAT CIVIL):
➡️ NY ANTONY HANGATAHANA FANAVAOZANA NY SORA-PIANKOHONANA :
Raha toa ka rovitra, simba na may na tsy hita ny rejisitra misy ny sora-piankohonan’ny olona iray na ireo izay noho ny antony tsy fantatra dia tsy hita ao amin’ny rejisitra izany sora-piankohonana izany.

🔷 MIKASIKA NY FANGATAHANA FANAVAOZANA SORA-PIANKOHONANA :
👉 Ilay olona voakasika na izay olona manao ny fangatahana amin’ny anarany (nomeny fahefana na raha tsy ampy taona izy dia ny rainy na ny reniny na izay olona manana fahefana aminy)
👉 Atao mazava ao anaty taratasy fangatahana ny mombamomba ny mpangataka sy ny anton’ilay fanavaozana sora-piankohonana (ohatra : tsy hita ny rejisitra na rovitra na may sns…).

🔷 FITSARANA MAHEFA :
✅ Ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eo amin’ny toerana misy ilay Kaominina nitahiry ilay rejisitra.

🔷 SARAN’NY FAMPIDIRANA NY FANGATAHANA ENY AMIN’NY FITSARANA :
❌ Maimaimpoana fa tsy misy vola aloa ny fangatahana fanavaozana ny sora-piankohonana.
⭐ Ho faranantsika amin’ny heriny anio ny momba ny fanavaozana ny sora-piankohonana ka ho hitantsika amin’izany ny mikasika ireo paik’ady arahina eo anatrehan’ny fitsarana.