Lehiben’ny sampam-pitsarana ara-bola sy ny Fitsarana ny fitantanana ny volam-panjakana.

📌Alatsinainy faha – 25 Marsa 2024.
Eucalyptus Ampefy.
Notanterahana ny andro fikaonan-doha ho an’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana ara – bola manerana an’i Madagasikara sy ny Filohan’ny Fitsarana ny Fitantanana ny Volam-panjakana ary ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana ny Fitantanana ny Volam-panjakana, « Journée des Chef des Juridictions Financières ».

➡️Lohahevitra nanompanana ny fikaonan-doha ny hoe :  » pour un leadership et une gestion du changement au sein des juridictions financières ».

⭕Nanatrika izany ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, ary nanamafy fa tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatanterahana ny Andry Telon’ny Fampandrosoana ity fikaonan-doha ity, dia ny fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana ho amin’ ny Fanjakana tsara tantana sy tan-dalana.

➡️Ny Sampam-pitsarana tsirairay dia samy nampahafantra ny laharam-pahamehana sy ny fomba fanatanterahana azy, nisy ny fifanakalozana traikefa ary avy amin’izany no nanitsiana ny fomba fiasa. Ny asan’ny Mpitsara ara-bola dia mitsara ny fitantanana sy ny fampiasana ny Volam-panjakana eny anivon’ny Vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, manao fitsirihana mifototra amin’ny fanarahan-dalàna sy fitantanam-bola, misahana ny fanaraha-maso ny tetibola, ary manome tolo-kevitra. Ny Mpitsara ny Fitantanam-bolam-panjakana no mitsara ny fandaniambolam-panjakana izay voarakitra ao amin’ny tetibolam-panjakana, manolokevitra ny fahefana mahefa mikasika ny fanaovana lalàna sy didy aman-dalàna izay mamaritra ny fandaniam-bolam-panjakana.
Ity fikaonan-doha ity dia fanohizana ny fihaonamben’ny Mpitsara ara-bola izay natao tao Toamasina tamin’ny taona 2023. Marihana fa izay vao nisy Minisitry ny Fitsarana nanatrika ny fikaonan-dohan’ny Mpitsara ara-bola, raha ny nambaran’ny Filohan’ny Fitsarana ny Fitantanam-bolam-panjakana.