Posted in Autres Evenements

Anjanamasina.

📌Zoma faha-05 Aprily 2024,Fonja mamokatra Anjanamasina.

Vokatra ny vary, ary tonga ny fotoam-pijinjana. Tany mirefy 4ha mahery no nambolena. Tonga nijery ny fijinjana ny Talen’ny kabinetran’ny Minisitry ny Fitsarana sy ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja. Aorian’izao fijinjana izao dia hisy ny voly avotra ka ovy, anana ary karoty no ho volena.
Tanjona hatrany moa ny hoe fonja mamelon-tena.

Posted in Autres Evenements

Fanapariahana lalàna.

📌Talata 2 Aprily 2024, tonga eto amin’ny kaominina Bemasoandro Itaosy ny solontena avy amin’ny Ministeran’ny Fitsarana izay manao ny fanamparihana lalàna.

➡️Lohahevitra 4 no nentina tamin’izany: ny lalàna momban’ny fananan-tany, ny fandovana, ny soram-piankohonana ary ny ady atao amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy.

✅Tsara ny fandraisan’ny kaominina ary betsaka ireo vahoaka namaly ny antso. Liana dia liana ny olona amin’ny fahalalana ny tokony atao eny anivon’ny fitsarana. Hita fa mbola betsaka ny olona no tsy mafantatra ny tokony hataony ka taorian’izoa hetsika izao dia mazava kokoa amin’ny olona ny tokony ataony ary tetsy andaniny nozaraina « brochures » isan-karazany izy ireo hahitany ireo paik’ady samihafa atao amin’ny raharaham-pitsarana.

Posted in Autres Evenements

Fanolorana mari-pahaizana ireo vehivavy voafonja ao antanimora.

📌Ny faha 28 martsa 2024, dia tonga teto amin’ny fonjan’Antanimora ny Talen’ny Agence Française de Développement, ny Tale jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja, izay nisolo-tena an-dRamatoa Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, ary ny mpandrindra ny Fandaharan’asa FANARENANA, sy ny Talé misahana ny mahaolona sy ny fiahiana ireo voafonja, ary nanolotra tamin’ny fomba ofisialy ireo mari-pahaizana ho an’ireo vehivavy voafonja miisa 202, izay nahavita antsakany sy andavany ny fiofanana zaitra, fandrahoana sakafo, taovolo, fanamboarana mofomamy, ….
➡️Iaraha-mahalala tokoa fa isan’ny tanjona napetraky ny Fitondram-panjakana amin’ny fanantanterahana ny andry voalohany mahakasika ny « maha-olona » na « capital humain », ny fanomezana fampiofanana ho an’ireo voafonja, ho fampianarana azy ireo, fa indrindra ho fanampiana amin’ny fitadiavana asa sy ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’izy ireo, antoka hiantohana ny hoavin’izy ireo. Tafiditra tanteraka ao anatin’izany ny fanomezana fiofanana ireto voafonja vehivavy eto Antanimora ireto. Tafiditra tsara ao anatin’ny politikan’ny Ministeran’ny Fitsarana ihany koa izao hetsika izao, satria anisan’ny tanjona napetraka, amin’ny alalan’ny Fandraharahana ny Fonja, ny fametrahana tetik’ady ahafana manomana sahady ny famerenana ireo voafonja eny anivon’ny fiaraha-monina.

✅Ka nanampy betsaka tamin’ny fanatanterahana izany ireo mpiara-miombon’antoka maro, izay miasa eo anivon’ny Fonjan’Antanimora.
⭕ Ny Ministeran’ny Fitsarana, amin’ny alalan’ny Fandaharan’asa FANARENANA dia nametraka tanjona kendrena toy izao manaraka izao :
– Fanatsarana ny toem-piainan’ireo voafonja ;
– Fanatsarana ny farim-piainana sy ny fanomanana ny fiverenan’ireo voafonja eny anivon’ny fiaramonina.
– Fanatevenana traikefa sy ny fitantanana momba ny fandraharahana ny fonja sy ny fitantanana eo anivon’ireo toeram-pamonjana ;
– Miahy sy mandrindra ary manara-maso ny fanatanterahana ireo lamin’asa napetraka.
⭕Arak’izany ny Programan’asa FANARENANA dia nametraka ny vina ho fanatsarana ny sehatr’asan’ireo mpandraharahan’ny fonja ary koa ny fiaimpiainan’ireo voafonja sy ny fanomanana ny fiverenan’izy ireo eny anivon’ny fiarahamonina.

Fanampim-panazavana :
www.douleur.org
www.afd.fr

Posted in Autres Evenements

Fonjaben’Antanimora.

Alakamisy 28 martsa 2024,
🎉 fotoana nanolorana tamn’ny fomba ofisialy ireo mari-pahaizana ho an’izay 🌼🌾Vehivavy nahavita fiofanana, tamin’ireo sampam-piofanana maromaro misy ao amin’ny Fonjaben’Antanimora.

📌 Nitarika ny fotoana, nisolo tena ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teny an-toerana, ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja.

Indro ary ny resaka nentin’ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja, Atoa RALISAONA Arsène, teny an-toerana nandritra izany fanolorana ofisialy izany.

Posted in Autres Evenements

Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo eny anivon’ny fonja.

📌Sabotsy faha – 23 Marsa 2024.
Camp Pénal Mahandraza, Andranomanelatra Antsirabe faha II, tany mirefy 1ha no nambolena hazo fihinam-boho miisa 300 fototra.
Paoma 50, poara 50, paiso voloina 60, paiso malama 80, zavoka 50, kaky 10.

➡️Telo taona dia azo hitazana ny vokatra. Ireo dia hanampiana ny sakafo eny anivon’ny fonja ka ady amin’ny vokadratsin’ny tsy fanjarian-tsakafo izay mety hiteraka fahafatesana ho an’ny Voafonja no tanjona amin’izany.
Nanamafy ny Talen’ny Kabinetran’ny Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa RARIVOJAONA Emile Andrianirina fa Zon’ny Voafonja, amin’ny maha-olombelona azy ny fihinanana sakafo ampy sy ara-pahasalamana, ary ankoatr’izay dia fanomanana ny Voafonja amin’ny fiverenana eny anivon’ny Fiarahamonina no antom-pisian’ny Toby famokaran’ny Voafonja.

⭕Ho tanterahana manerana ny Toby famokaran’ny Voafonja manerana an’i Madagasikara arak’izany ny Fambolena hazo fihinam-boho.
Raha ny « Camp Pénal » Mahandraza, Andranomanelatra Antsirabe faha II, izy no tobim-pamokarana fitaratra ho an’ny Talem-paritry ny fitantanana ny Fonja anatin’ny Faritra Vakinankaratra, izay hahitana velaran-tany mirefy 16ha, ary efa misy voly vary sy katsaka, ankoatr’ireto hazo fihinam-boho, avy amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana ireto.

⭕Miara-miasa ara -tekinika amin’ny Fambolena sy fikojakojana ny hazo fihinam-boho ny La Pépinière d’ Antsirabe. Marihana fa manana omby miisa efatra ny « Camp Pénal » Mahandraza, Andranomanelatra Antsirabe faha II, vavy 1 ary lahy 3.