Fihaonamben’ny lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifananovan’ny samy olon-tsotra.

📌Zoma, faha-15 Marsa 2024.

Toliara, tapitra ny telo andro nanatanterahana ny Fihaonamben’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifanaovan’ny samy olon-tsotra  » Journée des Chefs de Juridictions Judiciaires ». Ny avy amin’ny Fitsarana Ambony anatin’ny Faritanin’i Toliara sy Fianarantsoa no niatrika izany. Maro ny teboka novelabelarina, nanaovana adihevitra ary nifanakalozana traikefa. Nandray anjara tamin’io fihaonambe io ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ary namarana izany tamin’ny fomba ofisialy ka nilaza fa nisy ny fiaraha-mientana sy fahavononana hanatanteraka ny Politika ankapoben’ny Fanjakana dia ny fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana, ny fanandratana ny maha olona ary ny ady amin’ny kolikoly.

⭕Hamafisina ny fampiharana ny « Politique pénal », hatsaraina ny fiaraha-miasa amin’ny Zandary sy ny Polisy miandraikitra famotorana. Asa miandry ny tsirairay ny fampiharana ny fehin-kevitra noraisina mba hahatratrarana ny tanjona kendrena. Marihana fa ny fiaraha-miasa teo amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana sy ny PNUD no nentina nanatontosa ity Fihaonamben’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifanaovan’ny samy olon-tsotra, izay natao teto Toliara ity.