Posted in Actualités

TOMBIM-PAMOKARANA NY FONJAMBEN’NY MORONDAVA.

📌Sabotsy 13 aprily 2024, tonga nitsidika sy nijery an’izay azo hanitarana ny famokarana tao amin’ny tombim-pamokaran’ny fonjaben’ny Morondava tao Mitsinjoarivo ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana. 14ha izao no voly vary misy ao an-toerana ka rehefa fotoana tsy fanaovam-bary dia heritreretina ho ambolena Lojy ny toerana ary hitarina koa ny toerana azo ho volena.

➡️ Tanjona amin’izany dia mandritran’ny taona hisy voly foana ny tany ary koa ny vokatra mba hanampy eo amin’ny lafin’ny sakafon’ireo voafonja.

Posted in Actualités

FONJAMBEN’I MIANDRIVAZO.

📌Sabotsy 13 Aprily 2024, tamin’ny fandalovan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teto Miandrivazo dia tonga nitsidika ny fonjambe ny tenany niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy avy eo anivon’ny Minisitera.

⭕Nanome toromarika ireo mpandraharaha ny fonja ny amin’ny fanamafisana ny fiambenana sy ny fandrindrana ireo olona mivezivezy ao amin’ny fonja ny tenany amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Noresahany koa ny fameloma-maso ny tobim-pamokaran’ny voafonja any an-toerana ary ny fampiofanana azy ireo izay tafiditra anatin’ny fanajàna ny zon’olombelona.

⭕Ankoatra izay dia nanolotra fitaovam-pamokarana toy ny angadin’omby, angady tsotra, sy ny maro hafa ho an’ireo voafonja ny Minisitry ny Fitsarana. Nisitraka fanampiana ara-tsakafo avy amin’ny minisitera koa ny fonjamben’i Miandrivazo ka vary 8 gony sy tsaramaso 2 gony no azon’izy ireo tamin’izany.

Posted in Actualités

FITSARANA MIANDRIVAZO

📌Sabotsy 03 aprily 2024, Tao arianan’ny fihaonamben’ireo Lehiben’ny Fitsarana rehetra tamin’iny tapany Atsimon’ny Nosy iny, dia nidina ifotony tao amin’ny Faritra Menabe, Distrikan’i Miandrivazo ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana mba hijery ny olana misy sy ny zavatra iainan’ny fitsarana. Izany dia ho fanatanterahana ny Politikam-panjakana miainga amin’ireo Andry roa, dia ny fanomezan-danja ny maha olona sy fanajana ny zon’olombelona, ary ny Fanjakana tsara tantana.

🔴Misedra olana amin’ny fanatanterahana ny asam-bahoaka sahanin’ny Fitsarana ary nojerena vahaolana fohy sy antonony, ary lavitr’ezaka amin’izany. Tanjona tao anatin’izany ny fitoviana eo am-panatanterahana ny asam-bahoaka sy ho fanatsarana ny fomba fiasa atolotra ny vahoaka mpila raharaha eo anivon’ny Fitsarana.
Noantitranterina ihany koa ny hisian’ny fanatsarana ny fomba fiasa mitovy amin’ny fitsarana rehetra.

⭕Tao anatin’izay no nanoloran’ny Minisiteran’ny Fitsarana ny Karatra fanarahan-draharaha (carnet de suivi) eo anivon’ny fitsarana. Hanampy ny manandraharaha amin’ny raharaha hiatrehany izany, hialana amin’ny fomba ratsy mahazatra sy hiadiana amin’ny mpijirika.
Notolorana solosaina miaraka amin’ny « Imprimante » ihany koa ny fitsarana teto Miandrivazo.

Posted in Actualités

FONJABEN’I MORONDAVA.

📌Zoma 12 aprily 2025l4, nandritra ny fidinana ifotony nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia tsy nohadinoiny ny nitsidika ny Fonjaben’i Morondava.

⭕Nivoitra tamin’io ny fanatanterahana ny Andry voalohany napetraky ny Filohan’ny Repoblika, mikasika ny fanatanterahana ny Politikam-panjakana, dia ny fanomezan-danja ny maha olona. Voakasika manokana amin’izany ny Minisiteran’ny Fitsarana, amin’ny alalan’ny Fandraharahana ny fonja, dia ny fanajana ny zon’olombelona sy ny fanarenana azy ireo hiverenany indray eny anivon’ny fiarahamonina niaviany avy aorian’ny fanatanterahany ny saziny. Izany dia amin’ny alalan’ny fanamafisana ny fanofanana. Nambaran’ny Minisitra tamin’izany, fa tsy maintsy hajaina ny zon’olombelona eo anivon’ny fonja, ka rehefa miverina eny anivon’ny fiarahamonina izy ireo dia hanana ho avy mamiratra indray amin’ny alalan’ny asa fivelomany avy, vokatr’ireo fiofanana narahina.

➡️Amin’izao fotoana dia fantatra, fa misy ireo vehivavy voafonja manana talenta amin’ny fandrariana sy fanaovana taovolo sy sakafo, ary efa misy ny vokatra efa vitan’izy ireo tamin’ny Rary. Hatreto anefa, hita fa tsy ampy izay fanofanana azy ireo izay ka mila hamafisina, raha ny nomarihan’ny Minisitra. Horaisina ny fepetra ka hojerena haingana ny mpampiofana, izay hiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’asa. Hovatsiana fitaovana ihany koa ny fonja ao Morondava manampy izany. Eo ny lafiny fanamboarana mofomamy, taovolo, fandrafetana ho an’ny lehilahy, sy ny sisa. Zava-dehibe ny fanomezana fampiofanana ny voafonja io mba tsy ho toeram-pamaizana fotsiny intsony.
Haharitra 100 andro ary hotolorana mari-pahaizana ireo voafonja nahavita fiofanana.
Nankasitraka ny Minisitra ny voafonja tamin’ny alalan’ny solontenan’izy ireo nandray fitenenana.

⭕Ankoatra izay dia nanome toromarika ho fampanajan’ireo Mpandraharahan’ny Fonja ao an-toerana ny Minisitra. Anisan’izany ny tokony hifantohana fiaraha-miasa amin’ny vondrona tsy miankina amin’ny fanajana ny zon’olombelona eny anivon’ny fonja.

⭐Nanotrona ny fotoana tamin’ity fitsidihana ity ny Loholon’i Madagasikara avy ao amin’ny Faritanin’i Toliara sy ireo tompon’andraiki-panjakana samihafa, ary ireo Mpandraharahan’ny Fonja ao an-toerana.

Posted in Actualités

Fanamparihana lalàna sy fampianarana an’ireo Mpianatra momban’ny zava-mahadomelina.

📌Zoma 12 aprily 2024, Nampahafantarina ireo mpianatra ao amin’ny Lycée privé Catholique Immaculée Conception sy tao amin’ny Lycée pôle ao Morondava ny lalàna mikasika ny fifohana zava-mahadomelina. Ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Landy Mbolatiana RANDRIAMANANTENASOA no nitarika izany niaraka tamin’ireo mpiara-miasa eo anivon’ny Minisiteran’ny Fitsarana.

➡️Nanazava ny Tale miandraikitra ny Zon’olombelona sy ny Fifandraisana Iraisampirenena (DDHRI) eo anivon’ny Minisiteran’ny Fitsarana, Belalahy Hanitriniaina fa hentitra ny fitsarana manoloana ny fandraisana zava-mahadomelina ary manimba ny hoavin’ny ankizy izany.

⭕ Andraikitry ny Minisitera ny mampahafantatra ny lalàna hoy ny Minisitry ny Fitsarana, fa tsy manasazy fotsiny ihany. Heloka eo anatrehan’ny tany sy ny firenena ny fandraisana zava-mahadomelina. Ny lalàna mifehy ny fidorohana zava-mahadomelina eto Madagasikara dia efa tamin’ny taona 1997. Voarara ao anatin’izany avokoa ny mifoka, ny mividy, ny mamboly, sy izay mikirakira izany. Sazy an-terovozona hatramin’ny 10 taona an-trano maizina no mihatra amin’ireo manao izany.

➡️Nentanina koa ireo mpianatra mba hampahafantatra ny lalàna mifehy ny mpikirakira zava-mahadomelina ho an’ny fiaraha-monina fa tsy ho azy ireo irery ihany.
Ny fandraisan’ny olona sokajiny rehetra zava-mahadomelina dia mikitika ny atidoha.Manimba ny vatana sy ny taova rehetra.Antony hahasahian’ireo mandray azy manao zavatra tsy ampiheverana ka tsapa fa mandray zava-mahadomelina avokoa ny ankamaroan’ireo mpanolana.

❌Rehefa miankin-doha tanteraka ny olona iray dia tsy maintsy mandalo fitsaboana fotoana lava any amin’ny toerana votokana amin’ny sarany lafo dia lafo. Tsy ahitana io toerana io anefa eto Morondava fa ny hopitaly voatokana no mitsabo izany.