Posted in Actualités

Fahatsiarovana ny tolona 1947.

📌77 taona lasa izay no nisian’ ny tolona 1947. Tsy maty am-pon’ny Malagasy ny zava-nitranga ary mbola misy hatrany ny fahatsiarovana hatramin’izao.

➡️Nametraka fehezam-boninkazo tao amin’ny fasan’ny Mahery fo ny Fitondram-panjakana. Nanotrona teny an-toerana ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

Posted in Actualités

Dinik’asa niarahana tamin’ny masoivoho Frantsay.

📌Alakamisy 28 martsa 2024, tonga teto amin’ny biraon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teto Faravohitra ny masoivoho Frantsay, nanao dinik’asa, hijerena ireo raharaha samihafa hifanampian’ny Frantsa sy ny Minisiteran’ny Fitsarana.

photo_GSMJphoto_GSMJ2

Posted in Actualités

Lehiben’ny sampam-pitsarana ara-bola sy ny Fitsarana ny fitantanana ny volam-panjakana.

📌Alatsinainy faha – 25 Marsa 2024.
Eucalyptus Ampefy.
Notanterahana ny andro fikaonan-doha ho an’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana ara – bola manerana an’i Madagasikara sy ny Filohan’ny Fitsarana ny Fitantanana ny Volam-panjakana ary ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana ny Fitantanana ny Volam-panjakana, « Journée des Chef des Juridictions Financières ».

➡️Lohahevitra nanompanana ny fikaonan-doha ny hoe :  » pour un leadership et une gestion du changement au sein des juridictions financières ».

⭕Nanatrika izany ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, ary nanamafy fa tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatanterahana ny Andry Telon’ny Fampandrosoana ity fikaonan-doha ity, dia ny fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana ho amin’ ny Fanjakana tsara tantana sy tan-dalana.

➡️Ny Sampam-pitsarana tsirairay dia samy nampahafantra ny laharam-pahamehana sy ny fomba fanatanterahana azy, nisy ny fifanakalozana traikefa ary avy amin’izany no nanitsiana ny fomba fiasa. Ny asan’ny Mpitsara ara-bola dia mitsara ny fitantanana sy ny fampiasana ny Volam-panjakana eny anivon’ny Vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, manao fitsirihana mifototra amin’ny fanarahan-dalàna sy fitantanam-bola, misahana ny fanaraha-maso ny tetibola, ary manome tolo-kevitra. Ny Mpitsara ny Fitantanam-bolam-panjakana no mitsara ny fandaniambolam-panjakana izay voarakitra ao amin’ny tetibolam-panjakana, manolokevitra ny fahefana mahefa mikasika ny fanaovana lalàna sy didy aman-dalàna izay mamaritra ny fandaniam-bolam-panjakana.
Ity fikaonan-doha ity dia fanohizana ny fihaonamben’ny Mpitsara ara-bola izay natao tao Toamasina tamin’ny taona 2023. Marihana fa izay vao nisy Minisitry ny Fitsarana nanatrika ny fikaonan-dohan’ny Mpitsara ara-bola, raha ny nambaran’ny Filohan’ny Fitsarana ny Fitantanam-bolam-panjakana.

Posted in Actualités

Fonjan’ny Toliara.

📌Zoma faha-15 Marsa 2024.
Fonjan’i Toliara, nijery ny zavamisy iainan’ny Voafonja ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana. Nandritra izany no nilazany fa
tsy maintsy hampitomboina ny fanofanana ny Voafonja. Izany dia mba ho fanamafisana ny fanarenana ny fiainan’izy ireo, rehefa tapitra ny sazy. Ary ho fanatanterahana ny politikam-panjakana dia ny fanomezan-danja ny mahaolona.

⭕Nohamafisiny fa fanofanana mivelatra amin’ny sehatra maro no hampanaovina ny Voafonja ka tsy maintsy mametraka fiaraha-miasa amin’ny karazam-pikambanana matianina ny tompon’andraikitry ny Fonja. Ao anatin’izany ny fiaraha-miasa amin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Minisiteran’ny Fampianarana Tekinika sy Fanofanana arak’asa. Ho tan-tsoroka amin’izany dia nanolotra fitaovana ho enti-miofana ny Minisitry ny Fitsarana. Nahitana lafaoro miaraka amin’ny kojakoja fanaovana mofomamy, milina fanjairana miaraka amin’ny kofehy sy valonan-damba, fitaovana fidiovana, koveta sy fandokoana trano ary sakafo.

➡️Raha ny eto amin’ny Fonjaben’ny Toliara, 837 no isan’ny Voafonja. Lehilahy ny 787, 25 no isan’ny Vehivavy, 25 Zaza tsy ampy taona ka zazalahy ny 22 ary 3 kosa ny zazavavy.

Posted in Actualités

Fihaonamben’ny lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifananovan’ny samy olon-tsotra.

📌Zoma, faha-15 Marsa 2024.

Toliara, tapitra ny telo andro nanatanterahana ny Fihaonamben’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifanaovan’ny samy olon-tsotra  » Journée des Chefs de Juridictions Judiciaires ». Ny avy amin’ny Fitsarana Ambony anatin’ny Faritanin’i Toliara sy Fianarantsoa no niatrika izany. Maro ny teboka novelabelarina, nanaovana adihevitra ary nifanakalozana traikefa. Nandray anjara tamin’io fihaonambe io ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ary namarana izany tamin’ny fomba ofisialy ka nilaza fa nisy ny fiaraha-mientana sy fahavononana hanatanteraka ny Politika ankapoben’ny Fanjakana dia ny fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana, ny fanandratana ny maha olona ary ny ady amin’ny kolikoly.

⭕Hamafisina ny fampiharana ny « Politique pénal », hatsaraina ny fiaraha-miasa amin’ny Zandary sy ny Polisy miandraikitra famotorana. Asa miandry ny tsirairay ny fampiharana ny fehin-kevitra noraisina mba hahatratrarana ny tanjona kendrena. Marihana fa ny fiaraha-miasa teo amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana sy ny PNUD no nentina nanatontosa ity Fihaonamben’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifanaovan’ny samy olon-tsotra, izay natao teto Toliara ity.