Posted in Actualités

Akany Avoko Bevalala.

📌Ho fanohizana ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy dia tonga nitsidika sy nanolotra fanomezana ho an’ny ankizy ao amin’ny Akany Avoko Bevalala ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana anio 17 Jona 2024.

✅Ho fanohana an’ireo ankizy hiatrika ny fanandinam-panjakana ary koa ho fanampiana ny Akany no antony izao mba ho fanantanterahina hatrany ny Andry voalohan’ny Fitondram-panjakana izay mitandro ny maha-olona.
Marihana fa ny Akany Avoko Bevalala sy Aambohidratrimo dia eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Fitsarana ka efa maro ireo firaha-miasa natao.

Posted in Actualités

Fitsidihana voafonja tsy ampy taona.

📌Ho fanamarihana ny fankalazana ny Iray volan’ny ankizy izao dia tsy diso anjara ireo voafonja tsy ampy taona eto amin’ny Fonjan’i Marofoto Mahajanga ka tonga nitondra izay voatsirambin’ny tanana ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy mba ho fanatanterahina ny andry voalohan’ny Fanjakana izay fanandratana ny maha-olona.

➡️Noho izany dia notolorana kidoro, ondana, botofotsy, akanjo, savony ary boky ireo ankizy ireo.

⭕Manana zo ireo ankizy na voafonja aza hoy ny Ministra, mendrika hahazo fanabeazana sy fanarenana izy ireo mba rehefa hiverina eny anivon’ny fiaraha-monina dia afaka hanohy ny fiainana andavanandro indray sy hibanjina ny ho aviny. Nametraka toromarika ihany koa ny Ministra mba hanafainganana ny fitsarana ireo izay mbola tsy voatsara.

Posted in Actualités

Fivorian’ny lehiben’ny Fitsarana.

📌Zoma 14 jona 2024, nofaranana ny fivoriana hateloana an’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifanaovan’ny olon-tsotra eto Mahajanga sy Antsiranana.

✅Nanamarika ny fivoriana ny fandraisana anjara mavitrika an’ireo mpandray anjara ary hita ny fahavononan’ny tsirairay hanatsara sy hampitovy ny fomba fiasa isaky ny rantsam-pitsarana araky ny fifanakalozana natao.

➡️Nanamafy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana fa araky ny Andry fahatelon’ny Fanjakana dia mila hatsaraina ny fitantanana eo anivon’ny fitsarana mba hitondra vokatra azo tsapain-tanana manoloana ireo vahoaka manan-draharaha ary hitondra fanovana eo amin’ny asa.

⭕Hentitra ny Minisitra tamin’ny fampatsiahivana ireo Lehiben’ny Sampam-pitsarana ireo ny amin’ny adidy sy andraikitra tokony efain’izy ireo amin’izany.
Tsiahivina fa ny lohahevitra tamin’ity fivoriana ity dia ny « Fahaizana mitarika sy fahaiza-mitantana manoloana ny fiovana eo anivon’ireo ratsam-pitsarana ».

🎥 Notanterahina ny 12-13-14 jona 2024, teto Mahajanga.

Posted in Actualités

Fanapariahana Lalàna.

📌Alakamisy, faha 13 jona 2024, tao amin’ny FJKM Ziona vaovao teto Mahajanga.
◽Niara-niombom-bavaka tamin’ny Kristianina tao amin’ny fiangonana
FJKM Ziona Vaovao eto Mahajanga, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana sy ny mpiara-miasa aminy.

⭕Taorian’izany dia nisy fanapariahana lalàna, entina hanampiana ny Kristianina sy ahafahan’izy ireo handray andraikitra manoloana ny tranga mety hiseho manoloana ireo lalàna manan-kery.

⭕Nanokatra ny famelabelarana, noho izany, Ramatoa Ministra RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, ka nolazainy fa zava-dehibe ny fanentanana toy izao, indrindra amin’izao « iray volan’ny ankizy » izao. Ka lalàna roa no nentina nampahafantarina.

➡️Teo ny lalàna mifehy ny Fianakaviana ka notsongaina manokana ny mahakasika ny tolotra na « donation » sy mahakasika ny fandovàna na « successions ».

➡️Manaraka izany ny lalàna vaovao laharana faha 2024-001 tamin’ny 26 Febroary 2024 manova sy manitsy ny andininy ao amin’ny Fehezan-dalàna famaizana momba ny fanolanana. Ity lalàna ity dia natao indrindra mba hiarovana ny ankizy, izay lalàna nametraka ny sazy alàlana famosirana, na ny « castration chirurgicale ».

✅Tamin’ny famaranana dia nozaraina takilakely mirakitra izany lalàna mahakasika ny tolotra sy ny fandovana ireo Kristiana tonga tao.

Posted in Actualités

FAMORIANA NY LEHIBEN’NY FITSARANA.

⚖️ FAMORIANA NY LEHIBEN’NY SAMPAM-PITSARANA MOMBA NY ADY IDANAOVAN’NY OLON-TSOTRA AVY AMIN’NY FARITANY MAHAJANGA SY ANTSIRANANA HO FANATSARANA NY FAHAIZA-MITANTANA, ARY FAMPITAOVANA NY FITSARANA AMBONY ETO MAHAJANGA.

📌Taorian’ny fihaonana izay natomboka tany amin’ny Faritany Fianarantsoa sy Toliara dia nosokafan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana tamin’ny fomba ofisialy anio alarobia faha 12 Jona 2024 eto Mahajanga ny fihaonamben’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana momba ny ady ifanaovan’ny olon-tsotra avy amin’ny Faritany Mahajanga sy Antsiranana.

⭕Lohahevitra maro no ho velabelarina sy hifanakalozan’ny mpandray anjara hevitra mandritry ny telo andro.

✅Ny tanjona amin’izany dia :
– ny fanatsarana ny kalitaon’ny asam-pitsarana atolotra ny vahoaka manan-draharaha amin’ny fananana rafi-pitsarana izay tsy maintsy miantoka fitsarana mangarahara, tsy mitongilana ary haingam-piasa.
– ny fanamafisana ny fahaiza-mitantan’ireo Lehiben’ny Sampam-pitsarana.

➡️Namafisin’ny Ministry fa ny Fitsarana dia sampan-draharaha manome tolotra ny vahoaka ka anjaran’ny Lehiben’ny Fitsarana no maka ny fepetra hanafaingana ny fitsarana ny raharaha sy mba hanakaiky ny vahoaka ary mampanaraka ireo politika napetraky ny Minisitera foibe hahatratrana izany tanjona izany. Tsy mijanona amin’ny asam-pitsarana andavanandro ihany mantsy ny Lehiben’ny Fitsarana fa manana andraikitra fitantanana ihany koa.

🔄Ny fanatanterahana ity fivoriambe ity dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny PNUD, izay mpiara-miombon’antoka.

🎁Noho ny tsy fahampiana ara-pitaovana misy eo amin’ny fari-piadidian’ny Fitsarana Ambony eto Mahajanga dia nanolotra solosaina miaraka amin’ny fampitaovana feno miisa 13 miaraka amin’ny « photocopieuse » iray ho an’ity Fitsarana Ambony ity ihany koa ny Minisiteran’ny Fitsarana tarihin-dRamatoa Ministra ho fampandehanana ny raharaha sy fanafainganana ny fitsarana izany.

⭕Izao hetsika rehetra notanterahina an’io izao dia tafiditra hatrany ao anatin’ny politika ankapoben’ny Fanjakana izay manome lanja ny maha olona (Andry voalohan’ny Filoham-pirenena) sy ny Fanjakana tsara tantana (Andry fahatelo) ary ny ady amin’ny kolikoly.

🎥 Anio, 12 jona 2024