Jan 03

Appel à candidature pour le poste de Juge à la Cour Pénale Internationale

Déc 20

Fitokanana fotodrafitr’asa vao natsangana teo amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Antsirabe

Namonjy ny renivohitr’i Vakinankaratra anio 20 desambra 2019, Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques, Minisitry ny Fitsarana ; izay notronin’ireo mpiara-miasa aminy avy any Antananarivo. Fitokanana fotodrafitr’asa vao natsangana teto amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Antsirabe moa no anton’izany famangian’ny Mpitahiry ny fitombokasem-panjakana izany. Ny trano izay notokanana dia misy rihana roa ; ka ny ao ambany dia ahitana ny efitrano fitsarana, raha birao hiasana sy efitrano ametrahana ireo tahirin’antontan-taratasy nokirakiraina teto amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Antsirabe.

Nandritra ny fandraisany fitenenana, dia niarahaba ny ezaka nahatanterahana izao tsangam-bato lehibe izao ny Minisitry ny Fitsarana. Nanamafy koa ny tenany ny amin’ny tokony hitandrovana hatrany ny fahamendrehana sy fahamarinana eo am-panaovana ny asa masina, dia ny asam-pitsarana. Notsindriany manokana ny fiaraha-mientana sy fifampiankinana tokony hisy eo amin’ny Fitsarana sy ny mpitandro filaminana, izay tonga maro nanotrona ny fianakaviamben’ny Fitsarana, niaraka tamin’ny Prefe eto amin’ny Faritra Vakinankaratra.

Déc 13

Sensibilisation contre la vindicte populaire au région Atsimo Andrefana

La région Atsimo Andrefana a accueilli les 12 & 13 décembre 2019, la sensibilisation contre la vindicte populaire. Avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ont participé aux activités : le Ministère de la Justice (MINJUS), le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), le Ministère de la Sécurité Publique (MSP), le Ministère de la Défense Nationale (MDN), le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique ( MENETP), le Secrétariat d’Etat à la Gendarmerie Nationale (SEG), la Préfecture de Toliara et la Mairie de la Commune Urbaine de Toliara.

En présence de tous ces acteurs, l’ouverture officielle de l’atelier de sensibilisation pour la lutte contre la vindicte populaire s’est tenue au Gymnase couvert de Toliara, le jeudi 12 décembre ; Monsieur Jean Norbert, Procureur Général de la Cour d’Appel Toliara, y a représenté le Garde des Sceaux.

Outre la projection de vidéos et l’exposition réalisée par toutes les parties prenantes à ce rendez-vous, des travaux de groupe suivis des restitutions ont aussi été réalisés. Comme à l’accoutumé, la signature par tous les acteurs, de la charte d’engagement a aussi marqué ces deux journées de sensibilisation régionale contre la vindicte populaire.

Déc 12

Atelier de mise à jour des modules de formation initiale des élèves de la section « agent pénitentiaire »

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Justice à Madagascar (PAJMA) , financé par l’Agence Française de développement (AFD), en collaboration avec la Justice Coopération Internationale (JCI) ; un atelier de mise à jour des modules de formation initiale des élèves de la section « agent pénitentiaire » s’est tenu à l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) Vohitsara Antetezambaro Toamasina II, du 9 au 12 décembre 2019.

L’objectif consistait à améliorer la performance et le professionnalisme du personnel pénitentiaire à Madagascar, à travers la modernisation et la professionnalisation de la formation dans cette institution. Cet atelier a été mené par un expert en ingénierie de formation de la JCI et de l’ENAP Française, Monsieur Sébastien Poirier qui est venu partager et développer ses compétences aux membres de la Commission Nationale de la Formation et du Recyclage (CNFR). Des représentants de l’AFD à Madagascar et Monsieur Alain Jego, chef du projet volet pénitentiaire venant de la France, se sont également rendus sur les lieux afin de suivre l’évolution de la mise en œuvre de ce projet.

Cet atelier apportera une certaine amélioration de la formation initiale dispensée à l’ENAP, selon son Directeur, l’Inspecteur d’administration Pénitentiaire en chef Désiré Razafintsalama. Il est à signaler que d’autres activités sont inscrites dans ce projet, concernant l’ENAP, à savoir :
. électrification par l’énergie solaire,
. adduction d’eau potable,
. assainissement,
. appui sur la mise en place d’une équipe pédagogique par le recrutement des formateurs permanents.

Déc 11

Fametrahana tamin’ny toerany ny Filoha Voaloahany eo amin’ny Fitsarana Ambony Toamasina

Omaly 10 desambra 2019 no napetraka tamin’ny toerany ho Filoha Voaloahany eto amin’ny Fitsarana Ambony (Premier Président de la Cour d’Appel) Toamasina, i Andriamatoa RAZAFIARISON Hery. Nandritra ny fotoana nandraisany fitenenana dia nanambara ity farany fa :
. hojerena manokana ny fandrindrana ny raharaha mahakasika ny ady tany izay tena miteraka resabe eto an-toerana ;
. ho afainganina ny raharaham-pitsarana mahakasika ny fisaram-panambadiana ihany koa mba ho hafainganina kokoa ;
. ho hentitra ny Fitsarana mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harem-pirenena ;
. hiditra amin’ny fampiasàna ny teknolojia mba hanampy amin’ny fitantanana ny raharam-pitsaràna.
Mitaky ezaka lehibe hoy izy ny fanovàna ny fijery saingy tsy azo hihodivirana izany, ka ho atao vain-doha-draharaha anivon’ny fari-piadidian’ny Fitsarana Ambony Toamasina.

Ankoatra ireo manam-pahefana miasa aty an-toerana dia tonga nanome voninahitra izao fotoam-pitsarana manetriketrika izao ny Mpitahiry ny fitombokasem-panjakana, Andriamatoa RANDRIANASOLO Jacques, nitarika ny fianakaviamben’ny Fitsarana. Niara-dia taminy tamin’izany ireo Lehiben’ny Fitsarana Tampony mirahalahy, sy ireo mpikambana sasany anivon’ny Filankevitra ambony momba ny mpitsara.

Articles plus anciens «

« Articles plus récents