Posted in Actualités

La C.A.R.E.A. au Ministère de la Justice

Le 29 novembre 2021, une délégation de la Compagnie des Arbitres Rapporteurs et Experts Agréés près les Cours et Tribunaux de Madagascar (C.A.R.E.A.) dirigée par RASOLOFO Bernard, Président et composée de RABETSIMAMANGA Guillaume, Trésorier et d’ABOUSOARY Saïd Arsène, Conseiller, a rendu une visite de courtoisie à Monsieur IMBIKI Herilaza, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour le féliciter pour sa nomination et lui souhaiter plein succès dans sa mission.
Les experts constituent la troisième entité de la trilogie de la Justice moderne avec les magistrats et les avocats.
Régis par la loi n°2006-015 du 20 juillet 2006 relative à l’exercice des professions d’arbitre-rapporteur et expert près les Cours et Tribunaux de Madagascar, les experts sont des techniciens et scientifiques dotés d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance au service de la Justice. Ils font office d’éclaireurs des juges et coopérants loyaux des parties pour tous procès nécessitant leur intervention.
Ainsi, les experts judiciaires sont incontournables pour avoir une Justice équitable, et la C.A.R.E.A., avec sa cinquantaine de membres de toutes les spécialités, est prête à apporter sa contribution pour améliorer la crédibilité de la Justice malagasy.
Le tableau des experts pour 2020-2023, sur lequel les autorités judiciaires compétentes choisissent les experts correspondants aux cas traités, est affiché au niveau de tous les Cours et Tribunaux.
En 2019, la C.A.R.E.A. a fêté son 60ème anniversaire et est présent, depuis le mois de juin 2019, à la Maison du Droit et des Professions Judiciaires, Anosy, Antananarivo.
Elle est visible sur le site : www.carea.mg et peut être contactée à l’adresse mail : carea@moov.mg ainsi qu’au numéro de téléphone : 034 08 937 53.

Posted in Actualités

Pejy an-tsary Alatsinainy 29 Novambra 2021 : Fananganan-tsaina teny amin’ny tokontanin’ny Fonjan’Antanimora, nialoha ireo lahateny samihafa

Ministeran’ny Fitsarana miady amin’ny Covid-19 :
Fantaro ireo vaovao marina momba ny aretina

Miakatra ny tahan’ireo voan’ny Covid-19 any ivelany. Ahian’ny manam-pahaizana maro sy araha-maso fatratra ny « variant » vavao nipoitra avy atsy Afrika Atsimo antsoina hoe « Omicron ». Eto Madagasikara, dia manomboka miakatra ihany koa ny tahan’ireo olona marary.

Taorian’ny fananganan-tsaina androany Alatsinainy 29 Novambra 2021 teny Antanimora, dia nisy ny fanentanana nataon’ny Mpitsabo. Mandray anjara feno amin’ny ady atao amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19 ny mpiasa tsy ankanavaka eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.

Fantaro ary ireo vaovao marina momba ny aretina, ny vaksiny, ireo tsara ho fantatra rehetra.

Mitondra ny fanazavana ny Dr RABEMANANTSOA Alain Patrick (Chef du Service de la Santé des Personnes Détenues – Ministère de la Justice)

Entanina ny olom-pirenena rehetra amin’ny ady amin’ny VBG :

Anatin’ny 16 andro hanamarihana ny ady atao amin’ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy na mahavavy (Violences basées sur le genre – VBG) isika eto Madagasikara, tahaka ireo any amin’ny firenena hafa. Mazava ny lalàna : sazy hentitra no hanenjehana eny anivon’ny Fampanoavana, ny sokajin-keloka tafiditra ao anaty VBG.

Entanina araka izany ny olom-pirenena rehetra hifanome tanana amin’ireo tompon’andraikitra isan-tokony, anisany ny Ministeran’ny Fitsarana. Tsy ny fikasihan-tanana irery ihany akory, fa eo koa ohatra ny teny mahery miteraka zioga ara-tsaina.

Tahaka izao ny lahateny nataon’ny Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana,­ ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) Rtoa RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY Salohy Norotiana, taorian’ny fananganan-tsaina androany Alatsinainy 29 Novambra 2021, teny Antanimora.

Fahavitan’ny asam-pitsarana :
Hatomboka ny tombana ho an’ny rehetra

Tanjona maro no voafaritra amin’ny asa sy napetraka ho an’ny tompon’andraikitra tsirairay avy eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Tapa-bolana eo ho eo sisa, dia hanomboka ny fialan-tsasatry ny Fitsarana. Noho izany, dia hatomboka tsy ho ela ny tombana ho an’ny rehetra.

Tale Jeneraly, Tale, Lehiben’ny Sampandraharaha isan-tsokajiny, Lehiben’ny Fitsarana isan’ambaratongany : tsy maintsy handalo ny tombana ny tsirairay avy, amin’ny fahavitan’ny asa an-tsakany sy an-davany, ary fanatrarana ireo tanjona napetraka. Toraka izany koa ireo fananganana fotodrafitrasa vaovao.

Ho an’ny fanatrarana ny taha 70/30 (70% voafonja voatsara, ary 30% sisa miandry fitsarana) ohatra : dia misy ireo efa nahavita mihoatra lavitra tahaka ny ao Ambanja (83%), misy kosa ireo mbola tara be toy ny ao Mahajanga (55%). Samy mahalala tsara avokoa ny anjara tandrify azy amin’ny asa ny tsirairay, na ny eto anivon’ny Ministera Foibe, na ny eny anivon’ny Fitsarana isan’ambaratongany, na ny eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja. Mazava ho azy, fa hisy ny fepetra ho raisina mifandraika amin’izay tombana hatao izay.

Anisan’ny nivoitra io, taorian’ny fananganan-tsaina natao androany Alatsinainy 29 Novambra 2021, teny Antanimora.

Toy izao ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.

Posted in Autres Evenements

TPI Ambatondrazaka: Tafatsangana ny Sampandraharaha misahana ny fitakiana lamandy

Mahomby ny ezaka fanatsarana ny asam-pitsarana. Tafatsangana ny Sampandraharaha misahana ny fitakiana lamandy sy sarany lany amin’ny Fitsarana na FJPA (Frais de Justice Pénale et Assimilé) ao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Ambatondrazaka.

Araka ny andininy faha-128 amin’ny didim-panjakana laharana 2014-1254 dia napetraka tamin’ny Alarobia 24 Novambra 2021, io rafitra io. Tanjona ny fanajana ny Tany tan-dalàna sy fampiharana ny ireo didim-pitsarana mivoaka mikasika ny sazy ara-bola amin’ny raharaha ady heloka, dia ny lamandy sy ny sarany lany amin’ny Fitsarana izany. Iraky ny Ministeran’ny Fitsarana nidina tany an-toerana ny delegasiona notarihin’ny Lehiben’ny Sampandraharaha misahana izany.

Nisy koa ny fanolorana fitaovana informatika avy amin’ny PAJMA (Projet d’Appui à la Justice de Madagascar), sy ireo kojakoja fampitaovana ilaina amin’ny fampandehanana ny asa. Nandray izany ny Lehiben’ny Fampanoavana. Nandritra izany fotoana izany no nanamarihana fa amin’ny maha volam-panjakana ny lamandy sy ny sarany lany amin’ny Fitsarana, dia manaraka ny fenitra amin’ny fitantanam-bolam-panjakana ny fitakiana ny fampidirana ireo vola azo avy amin’izany, ary mahazo fiofanana manokana momba izany ny mpiandraikitra (régisseur de recettes) notendrena hanatanteraka ny asa.

Posted in Autres Evenements

Fanaparihana lalàna: Tsy misy olona tokony tsy hahalala ny lalàna

Mitohy ny fidinana ifotony eto Mahajanga, ataon’ny sampandraharaha misahana ny Fanaparihana ny lalàna eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Tanjona ny fizaràna sy fampahafantarana ireo lalàna vaovao misy. Lalàna momba ny fanambadiana, sora-piankohonana ary ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (VBG).

Ireo Ben’ny Tanàna sy sefo fokontany ato amin’ny distrikan’ny Mahajanga I sy II ary kaominina 10 eto no misitraka izany.

Izao fanaparihana lalàna izao moa dia iraka avy amin’ny Minisitry ny Fitsarana izay manana ny tarigetra  » Fitsarana manakaiky vahoaka ». Mpanohana ny hetsika ny PAJMA.

Posted in Autres Evenements

Fitsarana Ambony eo anivon’ny Rafi-pitsaran’ny COMESA : Nandray ny toerany Rtoa DGAJER

Ofisialy ny fandraisana ny andraikitra. Tontosa teny amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny eny Anosy, androany Talata 23 Novambra 2021, ny fotoam-pitsarana manetriketrika nanaovany ny fianianany. Nandray ny toerany ny Mpitsara vehivavy Malagasy voalohany ao amin’ny Fitsarana Ambony eo anivon’ny Rafi-pitsaran’ny COMESA (Tsena Iraisan’i Afrika tapany Atsinanana sy Atsimo).

Tsiahivina fa Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Asam-pitsarana, ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, Rtoa RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY Salohy Norotiana. Fianianana izay notontosaina tamin’ny alalan’ny teknolojiam-pifandraisan-davitra. Nanaraka izany mivantana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, izay manatrika ny Fihaonana an-tampony faha-21 an’ireo Filoham-pirenena sy Lehiben’ny Governemanta eo anivon’ny COMESA.

Atolotra antsika ny fianianana izay nataony androany.