FANAPARIHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA.

📌 Hamaranana ny lohehevitra mikasika ny didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana ary dia andeha fampahatsiahivina fohy no andeha entina amintsika androany satria dia misy manafangaro foana io lohahevitra io.

⭕ Raha toa ka olona efa manana kopia (nanaovana fanambarana teo anatrehan’ny Kaominina izany ilay fahaterahany ary nomena kopia an’ilay sora-pahaterahana izy) dia tsy mila mangataka didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana intsony izy.Fa raha sanatria kosa aty aoriana ka hoe rovitra ny bokin’ilay Kaominina ka tsy hita ao ilay soratra dia fangatahana fanavaozana ilay sora-pahaterahana no ataony eny amin’ny Fitsarana. Ary amin’izay fotoana izay dia entina ilay sora-pahaterahana eny am-pelatananao efa lany daty iny mba hohavaozina.

⭕ Raha toa kosa ka nisy diso ilay sora-pahaterahana navoakan’ny Kaominina dia tsy afaka mikitika an’iny intsony izy ireo fa tsy maintsy manao fangatahana fanitsiana eny amin’ny Fitsarana ilay tompony ary atao mazava tsara hoe inona ilay diso tao anatiny tao.

⭕ Ho an’ireo izay tara ny fe-potoana fanaovana fanambarana kosa (30 andro) ka tsy nahavita izany ara-potoana ka manjary tsy nanana kopia dia ireny olona ireny no anaovana ilay fangatahana didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana eny amin’ny Fitsarana.