FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARA.

📌Hamaranantsika ireo tsara ho fantatra ny mahakasika ny Didim-pitsarana misolo sora-pahafatesana na ny « Jugement supplétif de décès » dia hozaraina amintsika ireo antontan-taratasy ilaina sy ny paik’ady arahina amin’izany.

🔷 IREO ANTONTAN-TARATASY ILAINA:
👉Taratasy fangatahana,
👉Taratasy fanamarinana fikarohana tsy nahitambokatra avy amin’ny Kaominina misy ny toerana farany nonenan’ny maty,
👉Taratasy manamarina ny fahatarana fanambarana avy amin’ny Kaominina,
👉Taratasy manamarina ny fahafatesana avy amin’ny mpitsabo mpiasam-panjakana (fiche de constatation de décès),
👉Taratasy fahazoan-dàlana handevina (permis d’inhumer),
👉Sora-pahaterahan’ilay olona maty na ny dika mitovin’ny karapanondrony,
👉Fanamarinam-ponenan’ny mpangataka,
👉Ny dika mitovin’ny karapanondron’ny vavolombelona 2.

🔷 SARAN’NY FAMPDIRANA FANGATAHANA ENY AMIN’NY FITSARANA:
Tsy misy sarany aloa fa maimaimpoana izany.

🔷 TSARA HO FANTATRA MIKASIKA NY PAIK’ADY ARAHANA SY NY FOTOAM-PITSARANA:
👉Ampidirina eny amin’ny lehiben’ny mpirakidraharaham-pitsarana ireo antontantaratasin’ady voalaza teo ambony,
👉Ny mpangataka dia tsy maintsy miseho eo anoloan’ny fitsarana miaraka amin’ny vavolombelona roa feno 21 taona no farafahakeliny, efa manana karapanondrom-pirenena ary nahalala tsara ny maty,
👉Ampahibemaso azon’ny olona rehetra atrehina ny fotoam-pitsarana.
👉Ento izay porofo rehetra hanohananao ny fangatahanao.

🔷 REHEFA MIVOAKA ILAY DIDIM-PITSARANA:
👉Entina any amin’ny Kaominina misy ny toerana farany nonenan’ny maty ilay didy,
👉Izay vao afaka manoratra ny fahafatesana ao amin’ny boky firaiketana ny tompon’andraikitry ny sora-piankohonana,
👉Afaka mamoaka sora-pahafatesana amin’izay avy eo ilay Kaominina.