FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA

📌 Taorian’ny fifampizarana ireo tsara ho fantatra mikasika ny Didim-pitsarana misolo fahaterahana dia indro entina amintsika mandritry ny roa herinandro dia ny mahakasika ny Didim-pitsarana misolo sora-pahafatesana na ny « Jugement supplétif de décès ».

🔴 Ny lalàna mifehy ny sora-piankohonana laharana faha 2018-027 tamin’ny 08 febroary 2019 ihany no mifehy izany.

🔷 FANTARO fa : NY FE-POTOANA HANAMBARANA
Toy ny tamin’ny fanambarana fahaterahana dia telopolo (30) andro aorian’ny fahafatesana farafahatarany no tsy maintsy anaovana ny fanambarana izany fahafatesana izany.

🔷 AHOANA NO ATAO RAHA DILA IO FE-POTOANA IO KANEFA TSY VITA ILAY FANAMBARANA FAHAFATESANA ?
Mangataka didy misolo sora-pahafatesana any amin’ny Fitsarana mba hanoratana izany fahafatesana izany ao anatin’ny bokin’ny sora-piankohonana.
Entanina araka izany izay rehetra voakasika mba hanao ara-potoana ny fanambarana fahafatesana mba hisorohana ilay paik’ady ara-pitsarana satria efa lava ny fotoana nomen’ny lalàna fotoana anaovana izany.

🔷 IREO AFAKA MANAO NY FANGATAHANA DIDIM-PITSARANA MISOLO SORA –PAHAFATESANA :
👉 Ny fianakavian’ny maty (vady, zanaka, ray, reny, iray tampo, raibe, renibe) ka afaka manamarina ny rohim-pihavanany amin’ny maty,
👉 Izay olona nanatrika ny nahafatesany
Raha toa ka marobe ny mpangataka dia afaka manome fahefana olona iray izay hisolotena azy ireo.

🔷 AIZA NO FITSARANA ATONINA ?
Ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (ady madio) ao amin’ny toerana farany nonenan’ilay maty.