FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA.

📌 Mifarana amin’ity herinandro ity ny fizarana amintsika mikasika ny lohahevitra Fandraisana anjara amin’ny fandaniana ao an-tokantrano na « Contribution aux charges du ménage » ka ny mikasika ny paik’ady arahina amin’izany indray no entina amintsika.

🔷NY PAIK’ADY ARAHINA AMIN’IZANY :
Mahazo fiaantsoana hiatrika fitsarana ny mpivady ary izy ireo irery ihany no manatrika izany fa tsy soloina tena,
Didim-pitsarana mivoaka ampahibemaso no mametra ny fandraisana anjara amin’ny
fandaniana ao an-tokantrano aloan’ilay toriana amin’ny ankilany ary izany didy izany dia tanterahina avy hatrany na dia nanao fampakàrana Fitsarana Ambony aza izy.

🔷MBOLA AZO ANGATAHANA FAMPIAKARANA NA FAMPIDINANA VE NY MARI-BOLA VOAFARITRA AO ANATY DIDY ?
Eny, raha toa ka misy fiovana eo amin’ny fidiram-bolan’ ny mpivady na ny filàn’ireo zanany (ohatra : fiakaran’ny fandaniana, fiovana asa ka niteraka fihenan’ny karama…).
Ilaina porofo mazava tsara anefa izany rehetra izany.

🔷ARY AZON’ILAY NOTORIANA ATAO IHANY KOA VE NY MANGATAKA NY HAMPITSAHARANA MIHITSY NY FANDOAVANA IZANY ?
Eny, raha toa ka misy ny fampidirana fangatahana fisaraham-panambadiana.