FIDINANANA IFOTONY TAO AMIN’NY KAOMININA AMBANIVOHITRA IKALALAO, FARITRA MATSIATRA AMBONY.

📌 Ho fanatanterahana ny Politikan’ny Fanjakana foibe amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fitsarana ny “FITSARANA MANAKAIKY VAHOAKA” dia nidina ifotony tao amin’ny Kaominina Ambanivohitra Ikalalao, Distrika Ambohimahasoa, Faritra Matsiatra Ambony, ny Fitsarana ara-bola Fianarantsoa (Tribunal Financier de Fianarantsoa) nanatontosa fampiofanana sy fanaraha-maso ny fanantanterahana ny teti-bola. Izany dia notanterahana ny 21 sy 22 jolay 2022 lasa teo tao amin’ny Lapan’ny tanànan’ny Kaominina Ikalalao.

➡ Tonga nanatrika izany fampiofanana izany :
👉 Ny ben’ny tanàna, ireo lefitrin’ny ben’ny tanàna, ny filohan’ny filan-kevitra kaominaly, ny mpanolon-tsainan’ny filan-kevitra kaominaly, ny mpiasan’ny Kaominina Ikalalao ;
👉 Ny chef de poste-n’ny Zandarimaria ;
👉 Ny lehiben’ny CSB II ao an-toerana ;
👉 Ny Chef Zap sy ireo Directeur-n’ny EPP sy CEG ;
👉 Ireo Sefo fokontany sy ireo lefitrin’ny Sefo fokontany ;
👉 Ireo mpikambana ao amin’ny fikambanana «Soa Maray Dia».

⭕ Fampiofanana momba ny :
👉 Andraikitra sahanin’ny Fitsarana ara-bola Fianarantsoa ;
👉 Famolavolana sy fifidianana ny teti-bolan’ny Kaominina ;
👉 Fomba fitantanana ny vola miditra sy ny vola mivoaka ao amin’ny Kaominina;
👉 Fangaraharana eo amin’ny fanantanterahana ny teti-bola eo anivon’ny Kaominina ;
👉 Fanaraha-maso eo amin’ny fanantanterahana ny teti-bola eo anivon’ny Kaominina.

✅ Nanatontosa ny fidinana ifotony:
🔹 RANDRIANARIVAHINY Dina Herimalala, Président du Tribunal Financier
🔹 RABEARISOA Rochel, Commissaire Financier
🔹 RAFITOHARSON Mandaniaina Michaël, Conseiller
🔹 RARIVOMANANTSOA Harivelo Tantely, Substitut.