Fanafainganana ny asam-pitsarana : Nidina ifotony tany Toamasina ny DGJ

Nidina ifotony tao amin’ny Fitsarana Ambony, Fitsarana Ambaratonga Voalohany, ny Fitsarana ara-bola ary ny Fitsarana momba ny ady atao amin’ny Fanjakana ao Toamasina ny delegasiona avy amin’ny ny « Direction des Greffes Judiciaires » (DGJ) izay notarihin-dRtoa Talen’ny Firaketandraharaham-pitsarana, ny Alatsinainy 04 Oktobra 2021.

Izany dia ho fanohizana ny ezaka efa notanterahin’ny ny amin’ny fanatanterahana ny politikan’ny Ministeran’ny FItsarana ho fanomezana fahafaham-po ireo manan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana sy ho fanamorana ny fanatonan’ny vahoaka ny Fitsarana.

Teboka maromaro no niompanan’ny fihaonana tamin’ireo lehiben’ny Fitsarana, ireo lehiben’ny mpiraki-draharaha ary ireo mpiraki-draharaha rehetra tao an-toerana :
• Fizaràna ny fitsipi-pitondrantena ho an’ny mpiasan’ny fandraharahana ny Fitsarana na ny « code de conduite du personnel de l’administration judiciaire » izay narahina fanentanana ny fampiharana ny voalazan’ireo andininy voarakitra anatin’izany,
• Fanentanana sy fampahafantarana mikasika ny « communication interpersonnelle » ho fanatsarana ny fomba fiasa,ny fiaraha-miasa ary indrindra ny fandraisana an-tanana ireo manan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana,
• Fampahafantarana mikasika ny fametrahana ny « Guichet Unique de Greffe » sy ny fampiasana ny « carnet de suivi du dossier » eny anivon’ny Fitsarana,
• Fifampizaràna sy fifanakalozana niarahana tamin’ireo lehiben’ny mpiraki-draharaha sy ireo mpiraki-draharaha teo anivon’ny Fitsarana Ambony ho enti-manatsara ny asa firaketan-draharaham-pitsarana.