FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA.

⚖️ FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA :

📌 Ho tohin’ny fifampizarana mikasika ny lohahevitra : FIAHIANA NY ZAZA na « TUTELLE » dia indro entina amintsika indray ny mahakasika ny fanendrena ny mpiahy na « tuteur » sy ny andraikitra miandry azy.

🔷 AHOANA NY FANENDRENA NY MPIAHY na TUTEUR ?
👉 Amin’ny alalan’ny didim-pananana (testament) na fanambarana natao teo anatrehan’ny notera izay nataon’izay maty farany tamin’ny ray na ny reny na ihany koa ny reny ho an’ny fianakaviana tsy misy ray,
👉 Amin’ny alalan’ny filan-kevitry ny fianakaviana izay fidian’ny Fitsarana (paikady ara-pitsarana)
Azon’ny olon-drehetra atao ny mampilaza amin’ny Filohan’ny Fitsarana ny amin’ny ilàna fanendrena mpiahy.

🔷 FITSARANA MAHEFA :
Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao amin’ny toeram-ponenan’ny zaza.

🔷ANDRAIKITRY NY MPIAHY :
👉 Miandraikitra ny tenan’ilay zaza,
👉 Misolotena azy ara-panjakana,
👉 Mitantana ny fananany toy ny raim-pianakaviana mendrika ary tomponandraikitra amin’izany fitantanana izany,
👉 Tsy mahazo mandefa maimaimpoana ny fananana manokan’ilay zaza na milatsaka ho mpividy ny fananany,
👉 Tsy mahazo mivarotra ny fanana-mitoetran’ilay zaza na « biens immobiliers » raha tsy mahazo alalana avy amin’ny Filohan’ny Fitsarana,
👉 Maimaimpoana ny fiahiana ary voatokana ho an’izay voatendry ihany fa tsy azony afindra amin’ny vadiny na ny mpandova azy.

Ny Sampandraharahan’ny Fanapariahana Lalàna eo anivon’ny Foibem-pitondrana momba ny Fandinihina sy Fanavaozana Lalàna.