Réunion du comité ministériel tripartite sur les affaires juridiques (TSMCLA)

7 PROPOSITIONS DE LOI ET D’ACCORD ADOPTEES

Le rideau est tombé sur la réunion du comité ministériel tripartie sur les affaires juridiques (TSMCLA) au ministère des Affaires Etrangères à Anosy. Il s’agit des 29 membres du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe), de la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe), et de la CAE (Communauté de l’Afrique de l’Est). Cette réunion par visioconférence a été dirigée par le président du COMESA en l’occurrence Madagascar, représenté par le Garde des Sceaux Ministre de la Justice Mr Johnny Richard Andriamahefarivo.

A l’issue des quatre jours de réunion, 7 instruments juridiques ont été adoptés à savoir :

-Le projet d’accord de gestion de la charge des véhicules COMESA/CAE/SADC
-Le projet d’accord multilatéral de transport routier transfrontalier COMESA/CAE/SADC
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur la gestion de la charge des véhicules
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur la circulation routière
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur le transport routier transfrontalier
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur les transgressions en matière de circulation et de transports routiers
-Le projet de loi type du COMESA/CAE/SADC sur le transport des marchandises dangereuses par route

A noter que la date et le lieu de la tenue du prochain Conseil des Ministres des pays membres seront fixés ultérieurement. Ce sera l’occasion de procéder à l’approbation finale de ces instruments juridiques.

Rappelons que la réunion du Comité technique tripartite sur les affaires juridiques a pour objectif d’entreprendre un toilettage juridique des projets d’instruments juridiques sur le transport et le transit de la tripartite avant leur approbation par le Comité ministériel sectoriel tripartite sur les affaires juridiques.

En effet, si les trois premiers jours avaient été consacrés à la réunion du Comité technique sur les affaires juridiques, cette dernière journée a regroupé les Ministres de la Justice des Etats du COMESA, de la SADC et de la CAE. Sur le long terme, le but est le développement de chaque pays membre à travers la zone de libre-échange.


Fivorian’ny Komitin-dalàna SADC/COMESA/CAE
Ny Minisitry ny Fitsarana Malagasy no nitarika, nisolo tena ny COMESA @ maha-filoha an’i Madagasikara

Nifarana androany tetsy amin’ny amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny etsy Anosy ny fivoriana nandritra ny hefarana natrehin’ny Komitin-dalàna eo anivon’ny SADC (Fikambanana ho amin’ny fampandrosoana ny tapany atsimo an’i Afrika), COMESA (Tsena iombonana ho an’ny Afrika atsinanana sy atsimo), ary ny CAE (Fikambanan’ireo firenena aty Afrika atsinanana). Minisitry ny Fitsarana, Mpampanoa Lalàna ambony avy amin’ireo firenena 29 mikambana ao anatin’ireto toko telo ireto no niatrika ny fivoriana tamin’ny alalan’ny teknolojiam-pifandraisan-davitra. Amin’ny maha Filohan’ny COMESA an’i Madagasikara, dia nitarika ny fivoriana sy fandaniana ireo tolo-dalàna miisa 7 nodinihina, ny Mpitahiry ny Fitombonkasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Malagasy, Atoa Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO.

Araka ny nambarany dia tanjona tamin’izao fivoriana izao ny lafiny fampandrosoana ireo firenena mikambana ao anatin’ny SADC/COMESA/CAE amin’ny alalan’ny lalàna mifehy ny fitaterana sy fivezivezena.

« Nanapahana hevitra momba ny antotan-taratasy momba ny lalàna hifehy ny fifamoivoizana, ny fitaterana, ka mahafehy ireo firenena ireo. Tanjona ny hampivoatra, ny hahazoana ny fivoaran’ny firenena tsirairay avy amin’ny alalan’ny fitaterana, mitarika fivezivezena. Tsy ny olona ihany fa ireo entana, ny lafiny varotra. Ilaina ny hananana karazana lalàna iray hikambanana mifehy ireo taranja rehetra mety ho voakasiky ny fitaterana. Ohatra ny fahazoan-dalana mamily fiara, ny sazy mety ho azo raha misy fandikan-dalàna, ny lalàna efa iarahana ao anatin’ny Firenena Mikambana, ohatra ny fitondrana zava-mahadomelina na mampidi-doza mety manimba. Tokony hitovy avokoa ny fomba fanoratana ireny lalàna ireny ary tokony ampidirina ao anaty lalàna mifehy ny firenena tsirairay avy, izay na dia samy manana ny fahaleovantenany avy ary ny tsirairay, fa anatin’ny kaontinanta Afrikana » hoy ny Mpitahiry ny Fitombonkasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Malagasy, Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo.

Ireto tolo-dalàna miisa 7 nolaniana androany ireto moa dia mbola hatolotra ny Filan-kevitry ny Minisitra iarahan’ireo firenena mikambana ao anatin’ny SADC/COMESA/CAE hahafahana miroso amin’ny fandaniana farany sy ny fankatoavana tanteraka eo anivon’ny Fihaonamben’ireo Filoham-panjakana sy Filohan’ny Governemanta.

Notsiahivin’ny Mpitahiry ny Fitombonkasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Malagasy, Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo moa fa tarigetran’ny Fitondrana tarihin’ny Filoham-pirenena Malagasy Atoa Andry Rajoelina ny fampivoarana ny tanindrazana iombonana, koa na Nosy ary i Madagasikara sy tsy manana sisin-tany iombonana tahaka ireo firenena hafa eo anivon’ny Fikambanana, dia mivelatra hatrany eo amin’ny fifanakalozana sy ny fifandraisana ary ny varotra amin’ izao tontolo izao, voalohany amin’izany ny aty Afrika.