FANAMAFISANA NY FAHAIZANA SY NY FAHAIZA-MANAON’NY MPITSARA MIASA AO AMIN’NY FITSARANA IADIANA AMIN’NY KOLIKOLY.

📌Ny talata 31 oktobra 2023 ka hatramin’ny zoma 03 novambra 2023, tao Antsiranana, no notontosaina ny fampiofanana ireo Mpitsara miasa eo anivon’ny Fitsarana Iadiana amin’ny Kolikoly (PAC) ao Mahajanga, ny ampahan’ireo Mpitsara ao amin’ny Fitsarana Iadiana amin’ny Kolikoly (PAC) eto Antananarivo, ireo Mpitsara ao amin’ny Fitsarana Ambony sy ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Antsiranana, ka ny fitantam-bolam-panjakana sy ny tsenam-barom-panjakana no lohahevitra tamin’izany. Ny Sekoly Ambony Mampiofana ny Mpitsara sy ny Mpiraki-draharaha (ENMG) no nikarakara sy nandrindra izany fampiofanana izany.

⭕ Talohan’io fampiofanana io, dia efa nisy fiofanana nokarakaraina mikasika io lohahevitra io ihany, ny talata 22 aogositra hatramin’ny zoma 25 aogositra 2023 tany Toamasina ka nandray anjara tamin’izany ireo Mpitsaran’ny PAC Antananarivo, ny ampahan’ireo Mpitsaran’ny PAC Mahajanga, ny Mpitsara miasa eo anivon’ny Fitsarana Ambony sy ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Toamasina.

➡Ny tanjon’ireo fampiofanana ireo dia ny fanamafisana ny fahaizana sy ny fahaiza-manao an’ireo Mpitsara voalaza ireo mba hahatsikaritra avy hatrany ny fandikan-dalàna sy ny tsy fahatomombanana mikasika ny fitantam-bolam-panjakana sy ny tsenam-barom-panjakana. Novelabelarina nandritra izany ny fitantanana ny teti-bola, ny paik’ady manokana momban’ny haikaotim-panjakana sy ny tahirim-bolam-panjankana, ny fanatanterahana ny fampiraharaham-barotra ifanaovana amin’ny fanjakana, ny fandaniana ny volam-panjakana, ny mpiantsehatra amin’ny tsenam-barom-panjakana, ny sampam-pitsarana mahefa mikasika ny ady amin’ny resaka tsenam-barom-panjakana. Izany indrindra dia natao hanatsarana hatrany ny kalitaon’ny asam-pitsarana sy ny didy izay havoaka.

✅ Ireo fampiofanana ireo dia tontosa nohon’ny fanohanana ara-bola an’ny Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) amin’ny alalan’ny tetikasa « Renforcement des Capacités Institutionnelles pour la Promotion de l’Etat de Droit » (RCIPED).