FANADIOVANA NY TONTOLON’NY FITSARANA SY NY FITANTANANA NY FONJA: TANTERAHINA NY LAMIN’ ASA VAOVAO NOVOKARIN’NY MINISITRY NY FITSARANA. NY FONJAN’ ANTANIMORA NO HANOMBOHANA AZY.

📌Tao amin’ny Fonjan’ Antanimora, nandritra ny fitsidihana tampoka nataon’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, betsaka ny zavatra hita fa tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy: tery ny Fonja satria mihoatra ny zakan’ny toerana ny isan’ny voafonja, tsy mifanaraka ny isan’ny voafonja voarakitra anatin’ny boky sy ny voaisa mivantana, misy ny voafonja miasa any ivelany, betsaka ny mbola tsy voatsara raha oharina amin’ny voatsara.

☑️Niainga tamin’izany, natsangana ny « task force » hanatanteraka ny lamin’asa vaovao ho entina manadio ny fitantanana ny Fonja sy ny tontolon’ny Fitsarana ary hanafainganana ny raharaham-pitsarana.

➡️ Ho an’ny Mpitantana ny Fonjamben’Antanimora dia hatao mazava ny antotan’isa ka hatokana ny isan’ny voatsara sy mbola tsy voatsara, tsinjaraina ireo voatsara ka hatokana ireo nanao fampakarana, hatokana ireo nangataka fandravana didy. Rehefa vita izay dia hampitoviana ny isa avy any amin’ny Fonjamben’ Antanimora sy ny isa eo ampelatanan’ny Fitsarana Anosy. Miainga amin’ny antotan’isa marina mivoaka eo no hitsinjarana ny asa ka atao mitovy ny isan’ny raharaha eo ampelatanan’ny Mpitsara tsirairay, toy izay efa nampiharina tamin’ny Fitsarana ady tany.

⭕️ Ao anatin’ny fanatanterahana izany , dia miato aloha ny famoahana voafonja hiasa any ivelany, mba hahafahana mamoaka ny isa marina.
▫️Enimbolana no hanatanterahana io lamin’asa vaovao io, ary hatao manerana an’i Madagasikara, aorian’ny fampiharana azy amin’ny Fonjan’ Antanimora.

🎥 Horonan-tsary:

📌 🎥FANAOVANA ASA IVELAN’NY FONJA: MIATO ALOHA MBA HISIAN’NY FANDAMINANA.