Posted in Autres Evenements

Hetsika Fiara zo.

📌 Tao arianan’ny fandalovana tao Ankazondandy ny Alarobia 26 Aprily 2023 dia nifarana tao ambonivohitr’i Anjozorobe ny hetsika « Fiara Zo » ny Alakamisy 27 Aprily 2023.

➡Tratra ny tanjona amin’ny hoe fitsarana manakaiky vahoaka. Tonga maro ny vahoaka ary tsapa fa tena ilaina ny fidinana ifotony toy izao mba hafahana mahazo ireo taraina sy tena hafantarana ny zava-misy eny amin’ny fiaraha-monina.
Naharitra ora maro ny fihaonana ary ireo vahoaka no tena nohenoina tamin’izany.

✅Nampafantarina ny lalàna misy sy ny zony ireo vahoaka ary natoro azy ireo ny paik’ady rehetra aram-pitsarana mba hisoroana ny tsindry sy fanararaotana ary indrindra hialàna amin’ny kolikoly izay iadivan’ny Ministeran’ny Fitsarana fatratra.

⭕Nandray anjara mavitrika sy niara-nisalaha avy ireo tompon’andraikitra ao amin’ny fitsarana toy ny Mpitsara, Mpirakidraharaha ary teo ihany koa ny Mpisolovava sy ny Notera.

🔷Izao hetsika izao moa dia tohanan’ny Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Fampandrosoana (PNUD).

🔴 Ity hetsika ity dia mbola hitohy amin’ny faritra hafa.

Posted in Actualités

Fonjaben’i Toamasina.

📌 1327 no voafonja eto amin’ny Fonjan’ Ambalatavoangy. 350 ihany anefa no zakan’ny toerana. Misedra olana ny Vehivavy satria tsy misy tafo intsony ny toerana fandrahoan-tsakafo, maizina ny fonja rehefa tapaka ny jiro. Resaka tontolo iainana izay fa mbola hafa koa ny olana hateraky ny fikirakirana ny raharaha ara-pitsarana, izay nitarainan’ny voafonja teo anatrehan’ny Minisitry ny Fitsarana, rehefa nomena fitenenana malalaka izy ireo, ao anatin’izany fahabetsahan’ ireo mbola tsy voatsara kanefa efa nifonja tao anatin’ny taona maro.

⭕Nihaino sy nandray ny fitarainana sy ny sosokevitra ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ary nitondra ny heviny manoloana ny zavatra hitany.
Nanambara fa tsy ekeny ny fitantanana mitanila, hatao amin’ny voafonja. Natao ho hampiharina ny didim-pitsarana ary manefa sazy havokoa izay nanao heloka.

✅ Hafainganina ny Fitsarana ary tsy misy afaka manome baiko hamoahana voafonja, ankoatra ny paikady araka ny lalana ihany.
Ho an’ny tontolo iainana, nitondra vahaolana ny Minisitry ny Fitsarana, nanolotra jiro, nanome tafo sy simenitra, ho famahana haingana ny mety ho tsy fandriampahalemana eo anivon’ny Fonjaben’i Toamasina.

Posted in Actualités

Fistarana Ambaratonga volaohany Toamasina:Napetraka tamin’ny fomba ofisialy ny Tonia Mpampanoa Lalàna..

📌VAHINY Ivy Sandro no Tonia Mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eto Toamasina.
Fanambiny ny hifanome tanana amin’ny Filohan’ny Fitsarana, amin’ny famongorana ny mpijirika, ady amin’ny kolikoly ary ny fanatanterahana ny Fitsarana manakaiky vahoaka, araka ny politikam-pitantanana napetraky ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

➡Ao anatin’ny fanatanterahana izany ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana, ny fanamafisana ny fitsirihana ifotony ho an’ny ady tany, ny fampiharana ny didim-pitsarana efa nivoaka. Tamin’ny alalan’ny fotoam-pitsarana manetriketrika, natrehan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana no nametrahana tamin’ny toerany ny Filoha Mpampanoa Lalàna, eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Toamasina.

🔴 Taorian’izay dia notokanana ny trano ho an’ny zotra tokana, « Guichet unique » ho an’ny fandraharahana eto anivon’ny Fitsarana eto Toamasina. Hanampy betsaka ny olona manan-draharaha noho ity trano ity hahitana ny efitrano fandraisana olona sy fanomezana torolalana, Birao fandohavana ny sara ho an’ny fampakaran-draharaha, ary Birao natokana ho an’ny Vaditany.

🚫 Hihena arak’izany ny fivezivezen’ny manan-draharaha sy ny fivezivezen’ny antotan-taratasy.
Marihina fa ity eto Toamasina ity no trano ho an’ny zotra tokana, « Guichet unique » voalohany, raha ho an’ny tontolon’ny Fitsarana.

Posted in Actualités

Fiara Zo: Fanatanterahana ny laharam-pahamehana napetraky ny Ministry ny Fitsarana.

📌Vao nandray ny toerana amin’ny maha-Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana azy Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nametraka laharam-pahamehana. Ao anatin’ izany ny Fitsarana manakaiky vahoaka, ka isan’ny paikady entina manatanteraka izany ny Fiara Zo, izay niainga teto amin’ny Biraon’ny Minisitera teto Faravohitra. Hitety tanana ny Fiara Zo, ka ny Alarobia faha – 26 Aprily dia hihazo an’i Talata Volonondry sy Ankazondandy, ary ny Alakamisy faha – 27 Aprily kosa dia ao Anjozorobe.

➡️Mandritra izany no hihaonana amin’ny vahoaka, hanazavana ny zo sy ny lalana tokony ho fantatry ny olona, handraisana ny hetaheta sy ny fitarainan’izy ireo. Ny Mpitsara, ny Mpirakidraharaha, ny Mpandraharahan’ny Fonja, ny Mpisolovava, ny Notaire samy hifarimbona amin’ny fanazavana ny andraikiny sy ny tsara ho fantatra havokoa.

Posted in Actualités

Fiara Zo: Niatrika ny vahoakan’ny Talata volondry ny Mpitahiry ny tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana.

📌Ny kaominin’i Talata Volonondry no nanombohana ny Fiara Zo tamin’ity Alarobia faha -26 Aprily ity. Teo anoloan’ny vahoaka, nanazava ny laharam-pahamehany, ho fanatanterahana ny Velirano fahatelo ny Minisitra RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, nampahafantatra ny tombontsoa ho azon’ny Vahoaka amin’ny hetsika Fiara Zo ary namelabelatra ny votoatin-kevitra nanaovana izao Fitsarana manakaiky vahoaka izao. Taorian’izay dia natomboka ny fanazavana ny Zo sy ny Lalana mikasika ny Soram-piankohonana, ny fandovana, ny Fananan-tany, ny fitsaram-bahoaka.

➡️Samy nampahafantatra ny andraikiny amin’ny resaka Fitsarana ihany koa ny Mpisolovava sy ny Notaire.
Taorian’izay dia afaka nitondra ny fitarainany sy ny hetahetany ny olona tonga teto. Nilaza ny rehetra fa sambany no nisy Minisitry ny Fitsarana tonga ety ifotony, miresaka mivantana mikasika ny raharaha mankarary ny fiaraha-monina. Fisaorana no natolotr’izy ireo ho an’ny Fitondram-panjakana, amin’ny alalan’ny Minisitry ny Fitsarana.