Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA.

📌 Hamaranantsika ireo tsara ho fantatra mahakasika ny Didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana na ny « Jugement supplétif de naissance » dia indro entina amintsika ireo taratasy ilaina amin’izany sy ny fizotry ny paik’ady.

🔷 IREO ANTONTAN-TARATASY ILAINA :
👉Taratasy fangatahana,
👉Taratasy fanamarinana fikarohana tsy nahitambokatra avy amin’ny Kaominina nahaterahana (certificat de recherches infructueuses),
👉Taratasy manamarina ny fahatarana fanambarana avy amin’ny Kaominina nahaterahana,
👉Taratasy manamarina avy amin’ ny mpitsabo mpiasam-panjakana mamaritra ny mety ho taona sy ny maha lahy na maha vavy ilay olona tsy manana kopia (certificat d’examen somatique),
👉Fanamarinam-ponenan’ny mpangataka,
👉Sora-pahaterahan’ireo ray aman-dreny sy ny sora-panambadiana raha vita soratra,
👉Ny dika mitovin’ny karapanondron’ny vavolombelona 2.

🔷 MAIMAIMPOANA VE NY FAMPIDIRANA NY FANGATAHANA ENY AMIN’NY FITSARANA ?
Eny, tsy misy sarany aloa fa maimaimpoana.

🔷 TSARA HO FANTATRA MIKASIKA NY PAIK’ADY ARAHINA SY NY FOTOAM-PITSARANA :
🔸 Ampidirina ao amin’ny lehiben’ny mpirakidraharaham-pitsarana ireo antontan-taratasin’ady voalaza teo ambony,
🔸 Ny mpangataka dia tsy maintsy miseho eo anoloan’ny fitsarana miaraka amin’ny zaza angatahana kopia sy ny vavolombelona roa feno 21 taona farafahakeliny, efa manana kara-panondrom-pirenena,
🔸 Ampahibemaso azon’ny olona rehetra atrehina ny fotoam-pitsarana,
🔸 Ento izay porofo rehetra hanohananao ny fangatahanao.

🔷 REHEFA MIVOAKA ILAY DIDIM-PITSARANA :
🔹 Entina any amin’ny Kaominina nahaterahan’ilay olona ilay didy,
🔹 Izay vao afaka manoratra ny fahaterahana ao amin’ny boky firaiketana ny tompon’andraikitry ny sora-piankohonana,
🔹 Afaka mamoaka sora-pahaterahana amin’izay ilay Kaominina avy eo.