Posted in Actualités

Nifarana androany ny « Fikaonandoham-pirenena momba ny fananan-tany » izay natao teto amin’ny CCI Ivato.

📸 Pejy an-tsary 10 Jona 2022.

📌Nifarana androany ny « Fikaonandoham-pirenena momba ny fananan-tany » izay natao teto amin’ny CCI Ivato.

✅ Naharitra hatelona ny fikaonandoham-pirenena ary nahatratra 600 ireo mpandray anjara avy amin’ny lafivalon’ny Nosy.
Nafana ny fandraisan’anjaran’ny tsirairay ary tratra ny tanjona ny amin’ny fitadiavana vahaolana amin’ireo olana mitranga amin’ny vahoaka Malagasy amin’ny resaka ady tany sy fananan-tany.

🔴Araka ny baikon’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA dia ho tanterahana avy hatrany ny sasany amin’ireo VAHAOLANA.
Ilain’ny vahoaka ny vokatra azo tsapain-tànana.
➡ Nandritra ny fandraisam-pitenenan’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François dia nanamafy sy nanatintratintra izy fa ny Fitsarana dia vonona hanantanteraka ireo vahaolana izay tandrify azy.

🔺 Efa Betsaka ireo vina napetraka, indrindra fa ny Fitsarana manakaiky vahoaka sy ny ady amin’ny kolikoly amin’ny fametrahana ny « e-justice » mba hisian’ny fangaraharahana. Maro ireo soso-kevitra naroso mba hampandrosoana sy hanafainganana ny asam-pitsarana, ohatra ny fanamboarana fotodrafitrasa vaovao, fanitarana ny efi-trano fiasana, ary ny fampitomboana ny isan’ireo mpianatra ho mpitsara sy mpirakidraharaha.
Ho tanterahana matetika ny fidinana ifotony amin’ny fampahalalàna sy Fampahafantarana ny lalàna sy ireo paikady rehetra tokony ho fantatra ny vahoaka.

⭕ Manainga ireo ratsa-mangaika rehetra hiara-misalahy aminy ny Ministeran’ny Fitsarana hanatrarana ny tanjona iombonana.

Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA

⚖️ FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA :
📌 Lohahevitra vaovao indray no entina ampahafantarina antsika mpanaraka ny pejy amin’ity volana jona ity. Satria moa ity volana ity dia natokana hankalazana ny volan’ny ankizy dia andeha ny mahakasika ny FIAHIANA NY ZAZA na « TUTELLE » no ampahafantarina antsika bebe kokoa.
Ny lalàna laharana faha 2007-023 tamin’ny 20 aogositra 2007 mikasika ny zo sy ny fiarovana ny zaza no mifehy ny fiahiana ny zaza na « tutelle » eto Madagasikara.
🔷 RAHOVIANA ARY NO MISOKATRA NY FIAHIANA NY ZAZA na TUTELLE ?
👉 Rehefa maty avokoa ny ray sy ny renin’ilay zaza na zatovo (marihina fa latsaky ny 21 taona ilay zaza na zatovo resahina eto),
👉 Rehefa very tanteraka na vonjimaika ihany na koa noesorina tamin’ny ray sy ny reny ny fanatanterahany ny fahefan’ny ray aman-dreny na « autorité parentale »,
👉 Ho an’ireo zaza tsy misy mpiahy izay tsy manana na ray na reny nanangana an-tsitrapo na koa tsy manana mpiahy voamarina tamin’ny alalan’ny didim-pitsarana navoakan’ny Mpitsara ny ankizy na « Juge des enfants ».
🔷 INONA NO TANJON’NY FIAHIANA ?
Hiarovana ny zaza sy ho fitantanana ny fananany mandrapahafeno taona azy.
🔷 IZA AVY NO AZO ATAO MPIAHY na « TUTEUR » ?
Ny fianakaviana nipoiran’ilay zaza araka ny laharana akaiky azy indrindra.
🔷FA TSY AZO ATAO MPIAHY KOSA :
👉 Ny ankizy,
👉 Ny olona manana fahasembanana ara-tsaina,
👉 Ny olona voaheloka tamin’ny sazy mihatra amin’ny vatana sy mahafa-baraka na
👉 Ireo olona fanta-bahoaka noho ny faharatsiam-pitondrantenany.
Ny Sampandraharahan’ny Fanapariahana Lalàna eo anivon’ny Foibem-pitondrana momba ny Fandinihina sy Fanavaozana Lalàna.