Posted in Actualités

Fametrahana ny Zokiolon’ny Mpitsarana mpanao Famotorana ( Doyen des Juges d’instructions) eto anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Anosy.

📸 Pejy an-tsary 08 Aprily 2022.

➡️ Fametrahana ny Zokiolon’ny Mpitsarana mpanao Famotorana ( Doyen des Juges d’instructions) eto anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Anosy, A/toa RICO CHAN KAN

⚖️ FOTOAM-PITSARANA MANETRIKETRIKA FAMETRAHANA NY ZOKIOLON’NY MPITSARA MPANAO FAMOTORANA eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eto Antananarivo.

📌Tsy handefitra amin’ny tsy fandriam-pahalemana.
✅ Mazava ny lahatenin’ny Zokiolon’ny Mpitsara Mpanao Famotorana (Doyen des Juges d’Instructions), A/toa RICO CHAN KAN izay vao napetraka tamin’ny toerany anio 08 Aprily 2022 tetsy amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Anosy.

🔺 Tsapany ny ngidin’izany very fitaovana amam-pananana mahazo ny vahoaka izany, indrindra ireo madinika, ka vonona ny tenany hampanjanka ny rariny sy ny hitsiny.
💡 Ho atolotra anao ny ampahan’ny lahatenin’ny Zokiolon’ny mpitsara mpanao famotorana, A/toa RICO CHAN KAN sy ireo valim-panotaniana napetraky ny mpanao gazety taminy sy tamin’ A/­toa RAKOTOZAFY François, Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana,Mi­nistry ny Fitsarana.

Posted in Autres Evenements

Fanolorana amin’ny fomba ofisialy ny Filoha A/toa Randriamaro Alain Michel Ludovic sy ireo mpikambana ao amin’ny Sendikan’ny Mpiraki-draharaha eto Madagasikara.

📸 Pejy an-tsary 08 Aprily 2022

➡️ Fanolorana amin’ny fomba ofisialy ny Filoha A/toa Randriamaro Alain Michel Ludovic sy ireo mpikambana ao amin’ny Sendikan’ny Mpiraki-draharaha eto Madagasikara.

Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY FANITSIANA NY SORA-PIANKOHONANA.

⚖️ FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY FANITSIANA NY SORA-PIANKOHONANA (RECTIFICATION DES ACTES D’ETAT CIVIL) (tohiny)

🔷 IREO ANTONTAN-TARATASY ILAINA :
👉 Taratasy fangatahana alefa amin’ny Filohan’ny Fitsarana,
👉 Sora-piankohonana ho ahitsy (latsaky ny 3 volana),
👉 Ny dika mitovin’ny bokim-pianakaviana,
👉 Ny dika mitovin’ny karapanondron’ny mpangataka,
👉 Ny dika mitovin’ny karapanondron’ny vavolombelona 2,
👉 Fanamarinam-ponenan’ny mpangataka (certificat de résidence),
👉 Izay rehetra taratasy manaporofo ilay fahadisoana (ohatra : raha ny anaran’ny reny no diso dia entina ny sora-pahaterahany hanamarinana izany sns…)
👉 Taratasy fanamarinana avy amin’ny mpitsabom-panjakana manamarina ny mahalahy na mahavavy ilay voakasika raha toa izay no diso ao amin’ilay sora-piankohonana.

🔷SARAN’NY FAMPIDIRANA NY FANGATAHANA ENY AMIN’NY FITSARANA :
✅ Maimaimpoana fa tsy misy vola aloa raha toa ka mandeha fotoam-pitsarana ilay raharaha,
Fa raha toa kosa ka didin’ny Filohan’ny fitsarana (ordonnance sur requête) ihany dia mahahitsy ilay diso dia misy sarany dimy arivo ariary (5.000 Ar).

🔷 NY PAIK’ADY ARAHINA SY NY FOTOAM-PITSARANA
➡️ Ampidirina eny amin’ny lehiben’ny mpiraki-draharaham-pitsarana ireo antontan-taratasin’ady rehetra voalaza teo ambony ireo,
⭐Raha toa ka fahadisoana madinika na tsotsotra :
Ohatra hoe « Bema » no anaran’ilay olona fa lasa « Rema », dia didy avoakan’ny Filoha soratana eo ambanin’ilay taratasy fangatahana ihany na « ordonnance sur requête » dia efa mahahitsy ilay diso.
⭐Raha toa kosa ka somary lehibe ilay fahadisoana :
Ohatra hoe « lehilahy » ilay olona fa voasoratra hoe « vehivavy », dia ilaina fanadihadiana misimisy kokoa. Noho izany :
👉 Ny mpangataka na izay misolo tena azy (raha toa ka tsy ampy taona izy) dia tsy maintsy miseho eo anoloan’ny fitsarana miaraka amin’ny vavolombelona roa feno 21 taona,
👉 Afaka mandray izay fepetra rehetra hitany fa ilaina amin’ny famotorana izay ataony ny fitsarana toy ny fanaovana fanadihadiana, fametrahana peta-drindrina…
👉 Ny porofo rehetra tonga eo am-pelatanany no hitsaran’ny Fitsarana,
👉 Izay olona rehetra manamarina ny fisian’ny tombontsoany avy amin’ilay fangatahana fanitsiana ihany koa dia afaka mangataka hitsofoka amin’ilay raharaha ary mitondra izay rehetra porofo eo am-pelatanany.

🔷 AORIAN’NY FOTOAM-PITSARANA na NY DIDIN’NY FILOHAN’NY FITSARANA :
👉Entina any amin’ny Kaominina izay namoaka ilay sora-piankohonana diso ilay didim-pitsarana raikitra (grosse),
👉Soratana ao amin’ny rejisitra voatondro ny ventin’ilay didy miampy izay soratra an-tsisiny,
👉Voahitsy ilay sora-piankohonana amin’ny alalan’ny soratra an-tsisiny ataon’ny Kaominina.
📌 Raha izay ary ireo tsara ho fantatra mahakasika ny fanitsiana ny sora-piankohonana dia ho hitantsika indray amin’ny heriny anio ny momba ny fanavaozana ny sora-piankohonana.

Posted in Autres Evenements

Fanatsarana ny lafiny fampiofanana sy ny fahaiza-manaon’ny mpampiofana ao amin’ ny ENAP

⚖️ Fanatsarana ny lafiny fampiofanana sy ny fahaiza-manaon’ny mpampiofana ao amin’ ny ENAP (École Nationale de l’Administration Pénitentiaire) Antetezambaro Toamasina II.

✅ Anio 7 aprily 2022 no nofaranana tamin’ ny fomba ofisialy ny atrikasa fanavaozana sy fampanarahana ny vaninandro taranja fampiofanana ho an’ ny mpianatra agent pénitentiaire ao amin’ ny Sekolim- pirenena Fampiofanana Mpandraharaha ny Fonja (ENAP) ao Antetezambaro Toamasina II. Manam-pahaizana manokana eo amin’ ny lafiny fampiofanana avy any amin’ ny ENAP France no nizara ny traikefa sy niara-nikaondoha tamin’ ireo tompon’ andraikitry ny fampiofanana ao amin’ ny ENAP sy ireo tompon’ andraikitra solontena avy eny anivon’ ny Fitalevana ankapoben’ ny Fandraharahana ny Fonja. Dimy andro ny faharetan’ izany atrikasa izany ary namatsy vola ny fanatanterahana izany ny Agence Française de Développement (AFD) tamin’ ny Projet d’ Appui à la Justice à Madagascar (PAJMA) .

➡️ Nandritra izany no nahafahana nandrafitra ireo taranja fampiofanana, ny fandaharam-potoana fampiofana sy ny fomba fanaovana tombana ny mpianatra mandritra ny fiofanana, mba hifanaraka tanteraka amin’ ny asa sy andraikitra ankinina amin’ ireo agent pénitentiaire rehefa amperin’ asa.
📌 Tanjona apetraky ny ENAP moa ny fanatsarana hatrany ny fampiofanana hifanaraka amin’ ny zavamisy eny anivon’ ny Fonja eto Madagasikara. Ho tohin’ izany dia mpampiofana maharitra miisa 5 avy ao amin’ ny ENAP Madagascar no handeha hanaraka fiofanana ho mpampiofana any amin’ ny ENAP France mandritra ny 10 andro.