Posted in Autres Evenements

Fanohizana ny fanamafisana ny ezaka ho fanafainganana ny raharaham-pitsarana any Maevatanana

Ho fanohizana ny ezaka izay atao mba ho fanafainganana ny raharaham-pitsarana momba ny ady heloka, dia nitohy ny fidinana ifotony nataon’ireo ekipan’ny « Cellule de Veille Stratégique » teny anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany sy ny Fonjabe Maevatanàna, izay ao anatin’ny fari-piadidiam-pitsa­rana Betsiboka.

Nisy ny fihaonana tamin’ny tompon’andraikitrin’­ny Fitsarana, ny Fitaleavam-paritry ny Fandraharahana ny Fonja sy ny mpiara-miasa rehetra tao an-toerana nampitàna tamin’izy ireo ny fepetra rehetra tokony horaisina ahafahana manatratra ny tanjona napetrakin’ny Ministera ary nihainoana ireo olana sedrain’izy ireo amin’ny fanatanterahana ny asany mba ahafahana mikaroka sy mitondra vahaolana.

Notanterahana tamin’io fotoana io ihany koa ny fametrahana ny sampan-draharaha FJPA eo anivon’io Fitsarana io izay hisahana manokana ny fitakiana ny lamandy sy ny sarany lany tamin’ny fitsarana voarakitra ao anaty didim-pitsarana (recouvrement des amendes pénales, des frais et dépens). Tamin’izany no nanolorana ny fitaovana ara-informatika avy amin’ny Projet d’Appui à la Justice à Madagascar (PAJMA) ho ampiasain’io sampan-draharaha io.