Posted in Actualités

Fanatsarana ny asa : Nomena fitenenana ny mpiasan’ny Ministeran’ny Fitsarana

Fiovana no tarigetra. Porofo amin’izany ny fanomezana fitenenana ireo mpiasa, nisolo tena ireo sokajin’asa rehetra eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, androany Alatsinainy 13 Septambra 2021 tao aorian’ny fananganan-tsaina. Voalohany eo amin’ny tantara no nisy Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka na Minisitry ny Fitsarana niangavy ireo mpiara-miasa hitondra soso-kevitra, hilaza ireo olana, handroso vahaolana, itondra anjara biriky ho fanatsarana ny asa sy hanatrarana ny tanjona iraisana. Nohenoina ny avy amin’ny Mpiraki-draharaha, ny avy amin’ny Mpandraharahan’ny Fonja, ny avy amin’ny Mpitsara, ary ny avy amin’ireo mpiasa iankinana (personnel d’appui).
Amin’ny ankapobeny, dia ny fampitaovana toy ny birao, ny fiara, ny fotodrafitrasa, ny fitaovana teknolojika sy ny fampiofanana no niompanan’ny fangatahan’ireo mpiasa. Nisy ihany koa ny fanentanana fanaovam-baksiny amin’ny ady amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid19.

Ho an’ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, kosa dia nisaotra ireo mpiasa tamin’ny tsy fisalasalana nitondra ireo fanamarihana sy fangatahana ary ny fanehoana fahavononana.

Fanomezana

« Hisy ny ho vita, ary hisy kosa ny mety tsy ho vita satria miankina amin’ny teti-bolam-panjakana sy ireo mpanohana ary mpiara-miombon’antoka ny fahafahana manatontosa ireo. Aoka kosa isika ho mendrika ny homena ireo, na amin’ny asa na amin’ny fitondran-tena » hoy Mpitahiry Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
Tsy resaka am-bava fotsiny fa avy hatrany dia nanolotra fanomezana solosaina miisa 10 avy amin’ny anaran’ny tenany manokana, ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza. Ireo dia ho zaraina amin’ireo sampan-draharaha isan-tsokajiny izay mila izany maika. Tsiahivina moa fa ny Zoma lasa teo tany Toliara, dia nanome fanomezana, karamany 3 volana ho fanampiana amin’ny ady amin’ny Kere any Atsimo, Atoa Mpitahiry Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana.