Posted in Autres Evenements

FIOFANANA FANAMAFISANA NY FAHAIZA-MANAO

FIOFANANA FANAMAFISANA NY FAHAIZA-MANAO.

📌 Natomboka ny 17 may 2022 teto Fianarantsoa ny fiofanana mitohy ho an’ny « Inspecteurs de l’Administration Pénitentiaire » (IAP). Ny tanjona amin’izany fiofanana izany dia ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’izy ireo eo amin’ny asany. Haharitra efatra (04) andro ny fiofanana dia ny 17, 18, 19 ary 20 mai 2022.

✅ Misy loha-hevitra roa lehibe ho dinihina dia ny :
➡ Fanaraha-maso ny fitanana am-ponja. (contrôle de la détention)
➡ Drafitra maty paika hiatrehana ny voina ho an’ny Fonja. (Plan Opérationnel d’Intervention d’un Etablissement Pénitentiaire)

🔱 Ny mpandray anjara amin’izany fiofanana izany dia ny « Inspecteurs de l’Administration Pénitentiaire » miasa eo anivon’ny Foiben’ny Fandraharahana ny Fonja Antananarivo sy ny avy amin’ny Fitaleavam-paritra amin’ny tapany atsimon’ny Nosy dia Menabe, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Antsinanana, Ihorombe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anôsy.

⭐ Izao fiofanana izao no tontosa dia noho ny fiaraha-miasan’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Projet d’Appui à la Justice à Madagascar (PAJMA) izay vatsian’ny Agence Française de Développement (AFD) ara-bola. Izany fiaraha-miasa izany dia miompana indrindra amin’ny fanohanana ny Fandraharahana ny Fonja amin’ny andraikitra :
➡ Fanamafisana ny fandriam-pahaleman’ny fonja. (sécurisation des Etablissements pénitentiaires)
➡ Fanajana ny zo maha-olona eo anivon’ny fonja. (humanisation de la détention)

✅ Ny Fitaleavana Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja sy ny ekipan’ ny PAJMA no nanomana sy nanatontosa izao fiofanana izao.

Posted in Autres Evenements

Famaranana ny fiofanana fanaovazana ny lafiny serasera sy ny fifandraisana .

📸 PEJY AN-TSARY 18 MEY 2022
⚖ Famaranana ny fiofanana fanaovazana ny lafiny serasera sy ny fifandraisana .
✅ Nifarana anio 18 Mey 2022 tao amin’ny tranom-pivorian’ny PAJMA eto Anjohy ny fampiofanana ireo olona izay hikirakira sy hisehatra ny lafiny serasera sy fifandraisana eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.
📌 Efatra andro anio no nanaovana ny fiofanana ary mpampiofana matihanina avy amin’ny « International Consulting Expertise« , R/toa Elise DAUBELCOUR no nanatanteraka izany, ary ny PAJMA no angady nananana sy vy nahitana ity fiofanana ity .
Posted in Autres Evenements

Fampiofanana ireo mpiandraikitra ny serasera eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.

📸 Pejy an-tsary 11 Mey 2022.

Fampiofanana ireo mpiandraikitra ny serasera eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Fampiofanana izay maharitra 4 andro ary tohanan’ny PAJMA.

Posted in Autres Evenements

Fanambarana am-pahibemaso nataon’ny Fitsarana ara-bola Fianarantsoa.

⚖️ FANAMBARANA AM-PAHIBEMASO NATAON’NY FITSARANA ARA-BOLA FIANARANTSOA
➡️ Ny Andininy faha-15 ao amin’ny Fanambarana ampahibemaso ny Zon’Olombelona t@ taona 1789 dia milaza fa: “Ny Fiaraha-monina dia manan-jo hahafantatra izay nampiasana ny volany eo anivon’ny fiainam-pirenena”.

📌 Ho fanatanterahana ny Politikan’ny Fanjakana foibe amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fitsarana ny “FITSARANA MANAKAIKY VAHOAKA” dia nidina ifotony tao Manakara, Faritra Fitovinagny, ny Fitsarana ara-bola Fianarantsoa (Tribunal Financier de Fianarantsoa) nanatontosa ny fampahafantarana ny tatitra am-pahabemaso 2021 mahakasika ny fanaraha-maso nataon’ny Fitsarana momba ny kaonty (Cour des Comptes). Izany dia notanterahana ny 28 aprily 2022 tao amin’ny « Hotel Les Délices ».

✅ Nasongadina nandritra izany tatitra izany ireto teboka manaraka ireto :

⭐ Ny tatitra ampahibemaso 2021 an’ny Fitsarana momba ny kaonty :
🔷 Ny fanaraha-maso ny vola miditra avy amin’ny harena an-kibon’ny tany mankany amin’ny vondrom-bahoakam-paritra ;

🔷 Ny andraikitra tan-tsoroka :
👉 Fanaraha-maso ny « Projet d’Appui à la Compétitivité Economique (PACE) » ;
👉 Fanaraha-maso ny fitsirihana ara-kaonty sy ara-bola ny « Projet d’Aménagement du Corridor et de facilitation du commerce (PACFC) » ;
👉 Fanaraha-maso ny asa fanamarinana ireo tondron’ny « Projet d’Appui de Performance du Secteur Public (PAPSP) » ;
👉 Fanomezana tolo-kevitra ny fahefam-panjakana ;
👉 Fanaraha-maso ny fanatanterahana ny tolo-kevitra mahakasika ny AUGURE ;

⭐ Tatitry ny asa nataon’ny Fitsarana ara-bola Fianarantsoa ;
⭐ Fampahafatarana ny andraikitry ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana ara-bola.

Ankasitrahana ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola nahafahana nanao ny tatitra tany ifotony, dia ny « INTOSAI Developpement Initiative » na IDI izay vatsian’ny Vahoaka Amerikana @ alalan’ny Fandaharan’Asa USAID.

Posted in Autres Evenements

Fivorian’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Fandraharahana ny Fonja.

📸 Pejy an-tsary 06 Mey 2022.

⚖️ Nontontosaina ny 05 sy 06 Mey 2022 ny Fivorian’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Fandraharahana ny Fonja (Conseil Supérieur de l’Administration Pénitentiaire na CSAP) tao amin’ny tranombokin’ny Ministeran’ny Fitsarana. Notarihan’ny filoha lefitra, ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja Andriamatoa RAFALY Omega Iramanjafinimalo ny fotoana.

📌 Fotoana hahafahan’ireo mpikambana ao anatiny mandinika ny fivoaran’ny asan’ny mpandraharaha ny fonja eraky ny Madagasikara; ao ihany koa no hijerevena akaiky ireo fanatsarana tokony hoentina amin’ny tontolon’ny fandraharahana ny fonja.